:

Hur bör man bemöta den som har ett utåtagerande beteende?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bör man bemöta den som har ett utåtagerande beteende?
  2. När lågaffektivt bemötande inte fungerar?
  3. Hur kan jag hjälpa mitt utagerande barn?
  4. När ska man arbeta med lågaffektivt bemötande?
  5. Vad innebär låg Affektivt bemötande?

Hur bör man bemöta den som har ett utåtagerande beteende?

Det är viktigt för en person som reagerar med utmanande beteende att få stöd i att förstå och ha kontroll över sin omgivning och det som händer i vardagen. Det är också viktigt att bli bemött på ett sätt som möjliggör delaktighet och meningsfull samvaro.

När lågaffektivt bemötande inte fungerar?

Korrekt använt fungerar det framför allt i våldsamma situationer. Sara Bruun menar att lågaffektivt bemötande inte är en ”quick fix” som kan eller ska användas på alla elever. – Det fungerar inte att var sträng mot en neuropsykiatrisk elev, men andra kan man säga till, för de testar var gränsen går.

Hur kan jag hjälpa mitt utagerande barn?

Att se det utagerande barnet är första steget i att bygga upp en relation till honom eller henne. Först därefter kan man minska antalet tillsägelser. – Att bara sluta säga till är väldigt svårt. Då går man i stället och knyter näven i fickan och bygger upp en aggressivitet, som förr eller senare pyser ut någonstans.

När ska man arbeta med lågaffektivt bemötande?

Ett lågaffekivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp, det vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör personen själv eller andra personer till exempel medarbetare.

Vad innebär låg Affektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.