:

Hur utför man en syra bas titrering?

Innehållsförteckning:

  1. Hur utför man en syra bas titrering?
  2. Vad är mohrs metod?
  3. Hur använder man BTB?
  4. Vad är EDTA titrering?
  5. Vad är Fällningstitrering?
  6. Hur färgas BTB?

Hur utför man en syra bas titrering?

Pascos syra-bas-titreringar bygger på att man har använder sig av en byrett som justerats att droppa varvid droppräknaren räknar dropparna/volymen. Antalet droppar uppställs på grafens x-axel samtidigt som pH elektrodens information hittas på y-axeln.

Vad är mohrs metod?

Fällningstitrering (Mohr-titrering) Man kan analysera kloridinnehållet i ett prov genom att fälla ut, filtrera, torka och sedan väga silverklorid. Det är enklare att bestämma halten kloridjoner genom titrering. Problemet är att avgöra när ingen mer silverklorid fälls ut.

Hur använder man BTB?

Bromtymolblått, BTB, är ett färgämne som ofta används för att i en vattenlösning indikera surhetsgrad, pH, där man utnyttjar att bromtymolblått byter färg vid neutralt pH. Bromtymolblåtts gul-orangea komplex dominerar vid pH under 7 (surt) och dess blåa vid pH över 7 (basiskt).

Vad är EDTA titrering?

EDTA-titrering används för bestämning av vattenhårdhet. Vattnets hårdhet beror på dess koncentration av kalcium- och magnesiumjoner. Vattenhårdhet brukar anges i mmol Ca2+ eller i så kallade tyska hårdhetsgrader (°dH). En °dH motsvaras av 1 mg CaO per 100 cm3 vatten.

Vad är Fällningstitrering?

Fällningstitrering (Mohr-titrering) Om lösningen är för sur minskar indikatorns känslighet, om den är för basisk kan silverhydroxid (eller silveroxid) falla ut före silverkromatet. Silverkromatet är mindre svårlösligt än silverkloriden. Först fälls därför silverklorid och sedan silverkromat.

Hur färgas BTB?

Bromtymolblått, BTB Den är gul i sura lösningar när pH är under 7 och blå i basiska när pH är över 7. Färgomslaget sker alltså vid pH 7 och färgen är en blandning av gult och blått som ser grönt ut.