:

Vart hittar man Djupkartor?

Innehållsförteckning:

 1. Vart hittar man Djupkartor?
 2. Hur djup är en sjö?
 3. Vad säger siktdjupet om en sjö?
 4. Varför lever det inga växtplankton i havet Djupbottenzon?
 5. Vilka är de största sjöarna i Sverige?
 6. Vad är Sveriges sjöar?
 7. Hur mäter man siktdjup?
 8. Vilka faktorer påverkar siktdjupet?
 9. Var lever djurplankton?
 10. Vilken är Sveriges 5 största sjö?

Vart hittar man Djupkartor?

Sverige är rikt på sjöar och för en del av dem, cirka 9000, har SMHI tillgång till sjödjupskartor. Det är kartor vi fått från länsstyrelser, sjömätningsföretag, fiskevårdsförbund och liknande. De flesta kartor visar bottendjup, och en del kartor är väldigt detaljerade.

Hur djup är en sjö?

Djupast är Hornavan, med ett största djup av 228 m. Längre söderut i landet är Siljan (134 m) och Vättern (120 m) de djupaste sjöarna. Hjälmaren, som till ytan är landets fjärde största sjö, är förhållandevis grund och har ett största djup på 18 m. Sjölandskapet varierar mycket i olika delar av landet.

Vad säger siktdjupet om en sjö?

Med siktdjup menas vattnets genomskinlighet, ett mått på hur djupt ner i vattnet man kan se med blotta ögat, det vill säga hur grumligt av partiklar vattnet är. I övergödda sjöar är siktdjupet dåligt eftersom i dessa är mycket näringsämnen, som leder till ökad växtlighet, som leder till ökad grumlighet.

Varför lever det inga växtplankton i havet Djupbottenzon?

Det är för mörkt för att växternas fotosyntes ska kompensera cellandningens förbrukning av energirik näring. Varför lever det inga planktonalger i sjöns djupbottenzon? Genom strömmarna sprids närsalterna upp till ytan vilket planktonalgerna vid vattenytan är beroende av.

Vilka är de största sjöarna i Sverige?

Landets största sjöar Vänern är med sina 5 450 km 000 miljoner m3 vatten den största och vattenrikaste sjön. Sett till ytan följs Vänern av Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön, Torneträsk och Siljan. Dessa sjöar står för över två procent av Sveriges yta.

Vad är Sveriges sjöar?

Sveriges största sjöar

 1. Vänern. Visste du att Vänern inte bara är Sveriges största sjö utan också Europas tredje största insjö? ...
 2. Vättern. Vättern hittar vi i södra Sverige, i delar av Götaland, Östergötland och Västergötland. ...
 3. Mälaren. Ordet Mälaren betyder “grovt grus”. ...
 4. Hjälmaren. ...
 5. Storsjön. ...
 6. Torneträsk. ...
 7. Siljan. ...
 8. Hornavan.

Hur mäter man siktdjup?

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. På lite drygt det dubbla siktdjupet, med ca 1 % av ljuset vid ytan, går gränsen för hur djupt fastsittande växter kan finnas.

Vilka faktorer påverkar siktdjupet?

Siktdjupet påverkas av naturliga faktorer och av övergödning. Lösta humusämnen från skog och mark, och lerpartiklar och annat grumlande material som följer med vattendragen ger sämre siktdjup.

Var lever djurplankton?

Djurplankton kallas de djur som lever i det fria vattnet, pelagialen, och som är så små eller har så liten simförmåga att de huvudsakligen driver med strömmarna. Plankton klassificeras ofta utifrån storlek. De mest typiska grupperna i våra havsområden är hinnkräftor, hoppkräf tor, hjuldjur och manteldjur.

Vilken är Sveriges 5 största sjö?

Lista

NrInsjöarAreal (km²)
2Vättern1 886,0
3Mälaren1 078,4
4Hjälmaren476,9
5Storsjön456,3