:

När ska patientjournal föras?

Innehållsförteckning:

  1. När ska patientjournal föras?
  2. När kan informationsöverföring av sekretessbelagda patientuppgifter ske mellan vårdgivare?
  3. Vilken lag reglerar patientuppgifter?
  4. Vad är det övergripande syftet med patientsäkerhetslagen?
  5. Hur organiserar vårdgivaren verksamheten när all personal inte är formellt kompetent och det är fråga om att utföra medicinska arbetsuppgifter?

När ska patientjournal föras?

Uppgifter om patienten ska föras in i journalen så snart som möjligt. Ur patientsäkerhetshänseende, bör information föras till journalen senast så snart det kan antas att en annan vårdare behöver tillgång till informationen för att kunna ge en god och säker vård.

När kan informationsöverföring av sekretessbelagda patientuppgifter ske mellan vårdgivare?

Huvudregeln är att en menprövning ska göras enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut. Inom hälso- och sjukvården råder stark sekretess, vilket innebär att en uppgift endast får lämnas ut om det står klart att utlämnandet inte är till men för patienten.

Vilken lag reglerar patientuppgifter?

Rätt att ta del av uppgifter 1 § Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).

Vad är det övergripande syftet med patientsäkerhetslagen?

Syftet med patientsäkerhetslagen är att åstadkomma en hög patientsäkerhet genom att skydda patienterna från vårdskador i hälso- och sjukvården.

Hur organiserar vårdgivaren verksamheten när all personal inte är formellt kompetent och det är fråga om att utföra medicinska arbetsuppgifter?

En verksamhets organisation och arbetsplanering ska aldrig bygga på att delegering måste äga rum. Delegering får endast ske när det är förenligt med god och säker vård och en vårdgivare kan inte kräva att någon ska delegera en medicinsk arbetsuppgift och inte heller att någon är tvungen att ta emot en delegering.