:

Vad innebär det att en handling är sekretessbelagd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att en handling är sekretessbelagd?
 2. Vad är sekretessbrott?
 3. Vilka delar ingår i Sekretessbrytande bestämmelser?
 4. Hur blir en handling sekretessbelagd?
 5. Är tystnadsplikten lag?
 6. Hur begära ut journal socialtjänsten?
 7. När är Menprövning inte möjlig?
 8. Hur länge gäller tystnadsplikt inom vården?

Vad innebär det att en handling är sekretessbelagd?

Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på annat sätt. Offentlighetsprincipen Allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet. Detta kallas för offentlighetsprincipen.

Vad är sekretessbrott?

Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i just denna patients vård. Man får alltså inte diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling, även om han eller hon i sin tur också har tystnadsplikt.

Vilka delar ingår i Sekretessbrytande bestämmelser?

 • Grundläggande krav på behandlingen.
 • Personuppgiftsansvarigas skyldigheter.
 • Enskildas rättigheter.
 • Tillsyn.
 • Sanktionsavgifter.
 • Skadestånd och överklagande.
 • Överföring av personuppgifter till medlemsstater, tredjeland och internationella organisationer.

Hur blir en handling sekretessbelagd?

När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Är tystnadsplikten lag?

Tystnadsplikt är en i 36 kap 5 § rättegångsbalken angiven skyldighet för en person att inte berätta vad personen har erfarit. Som synes av lagtexten är den utformad som ett förbud att höra personen som vittne i rättegång.

Hur begära ut journal socialtjänsten?

Den enskilde själv har rätt att få ut information som finns om hen i socialtjänstens dokumentation. Detta gäller även dokumentation hos enskilda utförare. I undantagsfall kan sekretess gälla för uppgifter som någon annan har lämnat till socialtjänsten, till exempel en orosanmälan.

När är Menprövning inte möjlig?

Menprövningen innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstå- ende lider men. Begreppet men har en mycket vidsträckt innebörd. Men kan vara olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut.

Hur länge gäller tystnadsplikt inom vården?

Samma regler, utan undantag, gäller oavsett vem som är patient och vad patienten vårdats för. Tystnadsplikten gäller även efter det att man har slutat arbeta inom hälso- och sjukvården.