:

Vad ska familjens pengar räcka till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska familjens pengar räcka till?
  2. När växte högkulturer fram?
  3. Var växte högkulturerna fram?
  4. Hur mycket ska man ha sparat?
  5. Vilka är orsakerna till att Flodkulturerna växte fram?
  6. Hur kunde en högkultur växa fram?
  7. Vilken är den äldsta kulturen?

Vad ska familjens pengar räcka till?

I en familj eller ett hushåll finns olika sätt att få pengar. Det vanligaste sättet som ett hushåll får in pengar är genom förvärvsarbete (lönearbete). Det innebär att de vuxna i familjen går till ett jobb och får lön som betalning för arbetet som utförs.

När växte högkulturer fram?

De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer...

Var växte högkulturerna fram?

En högkultur är en högt utvecklad befolkning i början av historisk tid, vilket ofta innebär social stratifiering och introduktionen av tekniska redskap för till exempel jordbruk och krigföring. Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika.

Hur mycket ska man ha sparat?

Anpassa sparandet efter din livssituation Generellt rekommenderar vi att du totalt sparar minst tio procent av din nettolön, där minst fem procent sparas till pensionen. Hur mycket du bör spara varje månad beror dock till stor del på vilken fas i livet du befinner dig i.

Vilka är orsakerna till att Flodkulturerna växte fram?

Överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning hantverk och handel. En viktig förutsättning för detta var tillgången till stora vattendrag som kunde användas för både odling och transporter. De första högkulturerna uppstod därmed i bördiga områden längs med stora floder. De kallas därför ofta för flodkulturer.

Hur kunde en högkultur växa fram?

Folk kunde dessutom färdas och frakta varor på floderna som omgav landet. Dessa gynnsamma förhållanden bidrog till en stark befolkningstillväxt vilket resulterade i att stora byar växte fram... Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska.

Vilken är den äldsta kulturen?

San-kulturen som i dag lever i Sydafrika är den folkgrupp vars kultur forskare har betraktat som världens äldsta, och daterat dess uppkomst till för omkring 20 000 år sen. Men nya analyser av arkeologiska fynd vittnar nu om att den skulle kunna vara över dubbelt så gammal, nämligen 44 000 år.