:

Vad menas med en polär och en icke polär molekyl?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med en polär och en icke polär molekyl?
  2. Hur byggs dipoler polära molekyler och icke polära molekyler?
  3. När är en molekyl polär?
  4. Hur kan man se om en molekyl är polär eller opolär?
  5. Vad gör en molekyl polär?
  6. Är ammoniak polär eller opolär?

Vad menas med en polär och en icke polär molekyl?

Polariteten hos ett ämne anger hur stor skillnaden i elektrisk laddning är mellan olika delar av molekylen/saltet. Ett salt, som ju består av positiva och negativa joner, är polärt. Exempel: NaCl som består av Na+ och Cl- är starkt polärt.

Hur byggs dipoler polära molekyler och icke polära molekyler?

Polära molekyler Krafterna är främst ett resultat av att positiva och negativa laddningar attraherar varandra. De starkaste bindningarna finns mellan laddade (polära) molekyler och kan vara av typen jonbindning, dipolbindning eller vätebindning. Även varianter av typen jon-dipolbindning förekommer.

När är en molekyl polär?

Kemi A - Polära molekyler. En molekyl är polär om bindningarna mellan atomerna är polära dvs de i bindningen/bindningarna ingående atomerna har olika elektronegativitet. Ingår fler än två atomer i molekylen har även molekylens form betydelse för om molekylen är en dipol.

Hur kan man se om en molekyl är polär eller opolär?

En polär molekyl är en molekyl som är övervägande positiv i minst en ände och negativ i andra. Sådana molekyler sägs ha ett dipol- eller multipolmoment. Dipolmomentet används som mått på deras polaritet. Polära ämnen är lösliga i andra polära ämnen, och nästan helt olösliga i opolära föreningar.

Vad gör en molekyl polär?

Polära molekyler har en skillnad i elektronegativitet bland atomer och gör att det finns olika laddningar i föreningarna. De intermolekylära bindningarna mellan polära ämnen kan variera beroende på dess egenskaper. De främsta bindningar mellan dessa molekyler är dipol-dipol bindningar och vätebindningar.

Är ammoniak polär eller opolär?

Dessutom är molekylen så osymmetrisk att ammoniak är en polär molekyl. C-H är också en (ganska svagt) polär bindning, men metan är så symmetriskt att molekylen blir opolär.