:

Hur har sjukvården utvecklats?

Innehållsförteckning:

  1. Hur har sjukvården utvecklats?
  2. Hur var vården under 1700 talet?
  3. Hur förändrades operationer och Bedövningar under 1800 talet och framåt i tiden?
  4. Hur och varför ökade statens kontroll under 1800-talet?
  5. Hur kan vi säga att folkhälsoarbetet i Sverige har utvecklats ur ett historiskt perspektiv?
  6. Hur påverkas vård och omsorg av det demokratiska samhället?

Hur har sjukvården utvecklats?

Under senare delen av 1900-talet hade öppenvårdsmottagningar och primärvård tagit över huvudparten av behandlingen. Under 1970- och 1980-talen kom andra sjukdomar i fokus. Hjärt–kärlsjukdomar upptog en stor del av vårdplatserna vid sjukhusen. Mortaliteten i dessa sjukdomar har numera minskat.

Hur var vården under 1700 talet?

Länge byggde vården på allmosor, men från 1700-talet tog stat, kommuner och landsting - i allt större utsträckning - över omsorgen om medborgarna. När privata alternativ presenterades under senare delen av 1900-talet koncentrerade de sig den fysiska vården.

Hur förändrades operationer och Bedövningar under 1800 talet och framåt i tiden?

Bedövningsmedel fanns, om än inte särskilt effektiva. Vanligast var brännvin, men giftiga ångor (som även gjorde kirurgen yr!) förekom också. Det äldsta smärtstillande läkemedel (tidigt 1800-tal) som används än i dag är opium ur vilket man lite senare utvann morfin.

Hur och varför ökade statens kontroll under 1800-talet?

Den växande fattigdomen skapade ökad oro och kriminalitet i samhället. Under 1800-talet infördes därför många nya lagar och förordningar som gjorde det lättare för makthavarna att kontrollera medborgarna. Det var nu som det moderna polisväsendet växte fram.

Hur kan vi säga att folkhälsoarbetet i Sverige har utvecklats ur ett historiskt perspektiv?

Folkhälsoarbetets historia kan skildras utifrån hur olika uppfattningar kring sjukdomars orsaker ständigt har för- ändrats, och genom mänsklighetens historia har de stora hälsoproblemen ofta varit samhällsproblem. Därmed har utvecklingen till stor del följt den medicinska förståelsen och praktiken.

Hur påverkas vård och omsorg av det demokratiska samhället?

I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.