:

Vad är inte en artefakt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är inte en artefakt?
  2. Vad är artefakter i förskolan?
  3. Är språk en artefakt?
  4. Vad är ett kulturellt redskap?
  5. Vad är pedagogens roll enligt Vygotskij?
  6. Vad är inte ett medierande redskap?
  7. Vad betyder Medierande?
  8. Vad är intellektuella redskap?
  9. Vad sociokulturella teorier fokuserar på?

Vad är inte en artefakt?

Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor; gamla föremål eller helt nytillverkade.

Vad är artefakter i förskolan?

Det är alltså ett slags verktyg. I förskolan använder sig barn av många olika slags artefakter, till exempel klossar. Olika artefakter kan ha olika slags inverkan på barns lärande och det är inte alltid den inverkan man hade tänkt sig.

Är språk en artefakt?

Den mest frekventa artefakten var språket. Stora möjligheter till dialog samspel uppstod vid de tillfällen då det vidgade kunskapsbegreppet användes. Vid de tillfällen då artefakterna utnyttjades mer interaktiva urskildes större elevaktivitet.

Vad är ett kulturellt redskap?

Begreppet kulturella redskap syftar på att människor handlar med olika fysiska, symboliska och språkliga resurser som utvecklats i olika historiska samman- hang (jmf Säljö, 2005; Donald, 1993).

Vad är pedagogens roll enligt Vygotskij?

Pedagogens uppgift, enligt Vygotskij, är att skapa stimulans och möjligheter för barns skapande. En organisation av barns liv och miljö skapar dessa förutsättningar. Som exempel ges hur barn tillsammans och utifrån var och ens förutsättningar och olika förmågor skapar en gemensam skoltidning.

Vad är inte ett medierande redskap?

De medierande redskapen är tecken eller symboler som gör att vi inte bara reagerar på signaler, utan de innebär att vi kan tolka omvärlden, ta ställning till den och handla på olika sätt.” ingenstans nämns av Säljö, av allt att döma verkar allt tänkande vara medierat enligt Säljö.

Vad betyder Medierande?

1. Förmedling. I vetenskapliga texter används ofta verbet 'mediera' där det lika gärna kunde ha stått "förmedla", "utföra" eller liknande ord för att beteckna att en viss process utför något för visst syfte, eller för att en viss process ska träda i funktion.

Vad är intellektuella redskap?

Med intellektuella redskap menas sådana redskap som man inte kan ta på, men som ändå används för att klara av uppgifter på ett mer kvalificerat sätt. Ett intellektuellt redskap existerar både i tanken och i språket (Säljö, 2000).

Vad sociokulturella teorier fokuserar på?

Det är en teori som ursprungligen kommer från Vygotskijs. Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande ofta sker tillsammans med andra genom deltagande i gemensamma aktiviteter. Det innebär även att kunskap är beroende av kulturella faktorer. Lärandet fokuseras på det sociala samspelet.