:

Vad innebär abstrakta kulturella artefakter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär abstrakta kulturella artefakter?
  2. Hur upprätthålls en organisationskultur?
  3. Varför får en organisation en viss kultur?
  4. Vad betyder det att något är en artefakt?
  5. Hur ser organisationskulturen ut i ett tjänsteföretag?
  6. Varför är det svårt att se och förstå en organisations kultur?
  7. Hur påverkar organisationskultur?
  8. Vad är kultur i en organisation?
  9. Vilken kultur skulle du vilja se på en arbetsplats?

Vad innebär abstrakta kulturella artefakter?

Artefakter kan beskrivas som en betydande del av vår omgivning och kan studeras utifrån den miljö de befinner sig i. En artefakt är ett föremål eller en symbol som är tillverkad av människor vilket gör att artefakten vävs in i sociala och tekniska sammanhang.

Hur upprätthålls en organisationskultur?

Ett exempel är ledarens roll inom en organisationskultur där det finns vissa normer, procedurer och regler. Ledaren måste förstå dessa för att sedan kunna anpassa nya visioner på organisationskulturen samt därmed skapa en överblick på deras gemensamma antaganden, värderingar och artefakter (ibid).

Varför får en organisation en viss kultur?

En organisationskultur kommer till viss del från ledarskapets utformning eller från olika värderingar som finns inom organisationen. Det kan också handla om både uttalade och outtalade normer som finns i olika grupperingar inom företaget. Man brukar ofta säga att en organisationskultur är något som ”sitter i väggarna”.

Vad betyder det att något är en artefakt?

Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor; gamla föremål eller helt nytillverkade.

Hur ser organisationskulturen ut i ett tjänsteföretag?

Värderingar inom kulturen är omtanke, eget ansvar och god samarbetsförmåga. Kundfokus är dock den främsta värderingen inom företaget. Ett grundläggande antagande som genomsyrar organisationen är den holistiska människosynen. En konflikt som uppmärksammades handlade om informationsflödet.

Varför är det svårt att se och förstå en organisations kultur?

Det är väldigt svårt att beordra fram en viss kultur på arbetsplatsen och det är inte ovanligt med mindre subkulturer inom organisationen. En subkultur i ett företag kan innebära outtalade normer för hur du ska agera eller vara för att blir accepterad av gruppen eller delar av gruppen.

Hur påverkar organisationskultur?

Organisationskulturen påverkar individernas välmående, framgång och i slutändan resultat. Därför är det inte enbart ekonomiska incitament som exempelvis lön som driver individers motivation och engagemang, utan det är även de mjuka värdena som kulturen medför som också spelar roll.

Vad är kultur i en organisation?

Begreppet organisationskultur handlar om vanorna, värderingarna, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Ofta tar sig organisationskulturen sitt uttryck i medarbetarnas beteenden och inte sällan är företagets kultur outtalad och svår att sätta fingret på.

Vilken kultur skulle du vilja se på en arbetsplats?

Organisationskultur, också kallat företagskultur, kan liknas med ett set sociala spelregler för arbetsplatsen. Det kan inkludera rutiner som morgonmöten eller fikapauser, beteenden som jargongen kollegor emellan och vilka värderingar som finns hos de anställda.