:

Hur ska en revisor vara?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska en revisor vara?
 2. Måste en bostadsrättsförening ha en internrevisor?
 3. Är revisor styrelsemedlem?
 4. Vem kan vara revisor i en bostadsrättsförening?
 5. Kan styrelseledamot vara revisor?
 6. Vad gör en förtroendevald revisor?
 7. Vad ska finnas med i ett årsmötesprotokoll?
 8. Vad ska vara med i en revisionsberättelse?
 9. Vilka föreningar har krav på revisor?
 10. Vem kan kalla sig revisor?
 11. Vilken revisor ingår i bolagets förvaltning?

Hur ska en revisor vara?

Föreningen ska ha en auktoriserad revisor om minst två av de följande förutsättningarna är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren: mer än 50 anställda i medeltal. mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Måste en bostadsrättsförening ha en internrevisor?

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. I de flesta fall behöver revisorn inte anmälas till Bolagsverket.

Är revisor styrelsemedlem?

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Vem kan vara revisor i en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening ska ha minst 1 revisor. Denne behöver dock varken vara auktoriserad eller godkänd, utan “vem som helst” kan väljas till revisor. Med “vem som helst” menas att personen ska ha “insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden…“.

Kan styrelseledamot vara revisor?

Föreningsstämman kan när som helst avsätta en revisor och tillsätta en ny. Tänk på att en styrelseledamot som avgår vid en föreningsstämma inte kan väljas till revisor vid samma föreningsstämma eftersom det skulle innebära att denne granskar sin egen förvaltning för en del av året.

Vad gör en förtroendevald revisor?

Uppdraget är att granska och pröva Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande. Den interna kontrollen är tillräcklig. Räkenskaperna är rättvisande.

Vad ska finnas med i ett årsmötesprotokoll?

Protokollet ska innehålla: Föreningens namn, organisationsnummer och datum för mötet. Namn och personnummer på de som valts till styrelseledamöter samt protokoll som visar val av nuvarande styrelse inklusive ordförande enligt stadgar.

Vad ska vara med i en revisionsberättelse?

I revisionsberättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat, t. ex. styrelseprotokoll, kassaböcker, bokföring osv. Revisorerna ska i revisionsberättelsen ge förslag till huruvida de förslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

Vilka föreningar har krav på revisor?

Ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, har krav på revisor. Kravet gäller även för ideella föreningar som är bokföringsskyldiga på grund av näringsverksamhet. I de flesta föreningar utses vid föreningsstämman en medlem i föreningen till förtroendevald revisor, en så kallad lekmannarevisor.

Vem kan kalla sig revisor?

Vem som helst kan kalla sig revisor, men auktoriserade och godkända revisorer har sina titlar skyddade enligt revisorslagen (2001:883). ... För de största företagen med någon av dessa bolagsformer gäller ett stärkt krav på revisorn, som måste ha avlagt revisorsexamen och vara auktoriserad av RN.

Vilken revisor ingår i bolagets förvaltning?

I revisorns roll ingår att granska 1 bolagets årsredovisning 2 bokföring 3 styrelsens och vd:ns förvaltning.