:

Varför Venport?

Innehållsförteckning:

 1. Varför Venport?
 2. Hur skall du utföra Blododlingen om misstanke finns att infektionen kan komma från den subkutana Venporten?
 3. Vilken är den vanligaste komplikationen när patienten har CVK eller Subcutan Venport?
 4. Vad kan orsaka tromboflebit?
 5. Hur sätter man in en Venport?

Varför Venport?

En subkutan venport får du insatt när du behöver få upprepade behandlingar direkt in i blodet, men den kan även användas för blodprovstagning. När du ska få behandling sätts en nål in i venporten. Nålen kan sitta i sju dagar täckt av ett förband.

Hur skall du utföra Blododlingen om misstanke finns att infektionen kan komma från den subkutana Venporten?

Blodprov via subkutan venport

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och underarmar.
 3. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 4. Iordningställ provtagningsmaterial.
 5. Lägg patienten i planläge om hen tolererar detta alternativt sänk huvudändan.
 6. Desinfektera händer och underarmar.
 7. Ta på rena undersökningshandskar.

Vilken är den vanligaste komplikationen när patienten har CVK eller Subcutan Venport?

Andningssvårigheter, bröstsmärtor, hosta samt pulsstegring och blodtrycksfall de närmaste timmarna efter insättandet eller borttagandet av central venkateter (CVK) kan vara ett tecken på att lungsäcken eller lungan punkterats vid det operativa ingreppet. Lungsäcken kan då ha fyllts med luft [1].

Vad kan orsaka tromboflebit?

Orsaker

 • Åderbråck (varicer) är den vanligaste orsaken till tromboflebit. ...
 • Intravenös behandling (när en kanyl förs in i ett blodkärl skadas kärlväggen och detta kan leda till tromboflebit).
 • Sjukdomar (till exempel cancer) och läkemedelsanvändning (till exempel p-piller) kan göra att blodet levrar sig lättare.

Hur sätter man in en Venport?

Inläggning sker i lokalbedövning men vid behov kan sedering och smärtlindring ges intravenöst. De flesta barn och enstaka vuxna patienter behöver full narkos. I så fall finns även narkossjuksköterska och/eller narkosläkare i operationssalen vilka är de som ansvarar för och utför sövningen.