:

Vad menas med att revisorn ska inrikta sin granskning av områden efter väsentlighet och risk?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med att revisorn ska inrikta sin granskning av områden efter väsentlighet och risk?
  2. Vad är ett Revisionsbevis?
  3. Vad är inneboende risk?
  4. Vem skriver under Uppdragsbrev revision?
  5. Vad är väsentlighet?
  6. Vem ska skriva under uttalande från företagsledningen?
  7. Vem bestämmer om redovisningen är väsentlig?
  8. Vad är en Väsentlighetsbedömning?
  9. Måste revisorn vara auktoriserad?
  10. Vilka bolag måste ha auktoriserad revisor?

Vad menas med att revisorn ska inrikta sin granskning av områden efter väsentlighet och risk?

För att revisionen ska bli effektiv och för att rätt poster ska granskas måste revisorn noggrant planera vad som ska granskas och hur ingående granskningen ska vara för varje enskild klient. Granskningens tyngdpunkt ska ligga där risken för väsentliga fel är störst, man brukar tala om principerna väsentlighet och risk.

Vad är ett Revisionsbevis?

Revisionsbevis är nödvändiga som stöd för revisorns uttalande och för revisors rapport. De är ackumulativa till sin karaktär och inhämtas främst genom granskningsåtgärder som utförs under revisionens gång.

Vad är inneboende risk?

Inneboende risk är risken för att det på grund av företagets verksamhet blir fel i redovisningen eller brister i förvaltningen (FAR 2006; ISA 200 p. A38). Kontrollrisk är risken för att felaktigheter inte förhindras eller upptäckts samt rättas i tid av företagets interna kontroll (ISA 200 p.

Vem skriver under Uppdragsbrev revision?

Det ligger i både företagets och revisorns intresse att revisorn, för att bidra till att undvika missförstånd om revisionen, skriver ett uppdragsbrev för revision innan uppdraget inleds.

Vad är väsentlighet?

Väsentlighet är en förutsättning vid granskningen och avgör vad revisionen ska innehålla. Det finns både kvantitativa och kvalitativa faktorer att ta hänsyn till vid en bedömning av väsentligheten. Dessa är exempelvis revisionsprogram och standarder samt erfarenhet och personliga egenskaper.

Vem ska skriva under uttalande från företagsledningen?

10 framgår att revisorn ska begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har uppfyllt sitt ansvar för upprättandet av årsredovisningen enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

Vem bestämmer om redovisningen är väsentlig?

Redovisa väsentliga brister till regeringen Det är myndighetsledningen som avgör om en brist är väsentlig att redovisa för regeringen. En brist kan gälla någon aspekt av processen för intern styrning och kontroll som berör hela eller någon del av verksamheten.

Vad är en Väsentlighetsbedömning?

Genom en väsentlighetsbedömning görs ett urval av vad som ska granskas. Det avgör storlek och omfattning på revisionen. Tidigare studier har visat att det finns huvudsakliga bakgrundsfaktorer som inverkar på väsentlighetsbedömningen.

Måste revisorn vara auktoriserad?

Större eller publika aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. Som större aktiebolag räknas de som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av dessa värden: fler än 50 anställda (i medeltal) mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning.

Vilka bolag måste ha auktoriserad revisor?

Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.