:

Kan styrelsen bestämma Trivselregler?

Innehållsförteckning:

 1. Kan styrelsen bestämma Trivselregler?
 2. När är styrelsebeslut giltigt?
 3. När ska dagordning skickas ut?
 4. När ska kallelse till årsstämma skickas?
 5. Vad gör man på en föreningsstämma?
 6. Varför har man Trivselregler?

Kan styrelsen bestämma Trivselregler?

I förvaltningsuppdraget ligger att styrelsen har ansvar för att det råder ordning och reda både i och utanför fastigheten. Medlemmarna kan inte säga att det är en stämmofråga och inte något som styrelsen kan bestämma. Medlemmarna är därför skyldiga att i alla delar följa ordningsreglerna.

När är styrelsebeslut giltigt?

Det här gäller för styrelsebeslut per capsulam: Det ska framgå av protokollet att besluten har tagits per capsulam (utan sammanträde på vanligt sätt). Alla styrelseledamöter måste vara överens om sättet att besluta (att det sker per capsulam). Alla styrelseledamöter ska skriva under protokollet.

När ska dagordning skickas ut?

Dagordningen bör skickas ut i förväg, gärna tillsammans med handlingar som gör att mötesdeltagarna kan förbereda sig. Till ett årsmöte är det i regel ett krav att handlingarna och dagordningen ska skickas ut i förväg.

När ska kallelse till årsstämma skickas?

Kallelse och andra meddelanden Kallelsen till ordinarie föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor men inte senare än fyra veckor före stämman. Samma kallelsetid gäller för en extra föreningsstämma där en ändring av stadgarna eller beslut om likvidation eller fusion ska behandlas.

Vad gör man på en föreningsstämma?

Detta gör föreningsstämman

 • välja styrelse och utse revisorer.
 • besluta bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • besluta om ändring av stadgarna.
 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
 • besluta om vinst eller förlust.
 • besluta på vilket sätt föreningen ska upplösas.

Varför har man Trivselregler?

Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.