:

Hur etniska tillhörighet kan användas som maktmedel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur etniska tillhörighet kan användas som maktmedel?
  2. På vilket sätt förhåller sig Etnicitet till makt och status?
  3. Vilken faktor har störst betydelse kön klass eller etnicitet?
  4. Hur använder man ordet etnicitet?
  5. Hur påverkas vi av vår etnicitet?
  6. Vad innebär ett intersektionellt perspektiv?
  7. Vad menas med begreppet etnicitet?

Hur etniska tillhörighet kan användas som maktmedel?

Vissa länder styrs helt av en och samma etniska grupp, ett exempel på detta kan vara om vi tittar tillbaka till Tyskland under andra världskriget. Adolf Hitler styrde under denna tiden landet politiskt och han ansåg att vissa etniska grupper förstörde landet och skulle därför tas till fånga och förintas.

På vilket sätt förhåller sig Etnicitet till makt och status?

Vi lever i ett samhälle som präglas av etnisk och religiös åtskillnad som är på väg att cementeras. Den etniska och religiösa segregationen är långt ifrån begränsad till boende, utan har också påverkat olika aspekter av samhällslivet, som till exempel yrkesliv och sociala relationer.

Vilken faktor har störst betydelse kön klass eller etnicitet?

Uppdelningen av könsskillnader är större i hälsa bland arbetarklass. Könsskillnader mellan arbetare har ökat över tid och skillnaderna är större än inom gruppen tjänstemän. Kvinnor har högre krav och litet beslutsutrymme och högre emotionella krav än män.

Hur använder man ordet etnicitet?

Etnicitet används idag för att beskriva tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst.

Hur påverkas vi av vår etnicitet?

Resultaten därifrån visar att vårdpersonal med utländsk bakgrund är mer utsatta för diskriminering. De visar också att personer med svensk bakgrund tenderar att ha en mer kategorisk uppfattning om olikheter och mångfald. – Konflikter med kollegor med utländsk bakgrund härleds ofta till mångfalden.

Vad innebär ett intersektionellt perspektiv?

Ordet intersektionalitet kommer från engelskans intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. En enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra.

Vad menas med begreppet etnicitet?

Definition av etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har minst en etnisk tillhörighet.