:

Hur påverkar nederbörd en byggnad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar nederbörd en byggnad?
  2. Hur stor är byggandets energianvändning och byggandets co2 utsläpp?
  3. Vilka faser i en byggnads livscykel ingår i en klimatdeklaration?
  4. Vad menas med en livscykel?
  5. Vad är en funktionell enhet?
  6. Vilka är skeden i en byggnads LCA?

Hur påverkar nederbörd en byggnad?

Underhållskostnader på grund av planerad snöskottning av tak vid extrem nederbörd kan förväntas öka i södra delar av Sverige och minska i norra delar. Andra bärande delar i byggnaderna kan påverkas av eventuell ökad snölast. I de norra delarna förväntas de extrema snölasterna minska enligt Rossby Centre, SMHI.

Hur stor är byggandets energianvändning och byggandets co2 utsläpp?

Byggprocessen, exklusive markarbeten står för 265 kg CO2e/m2 eller 38 procent av totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år. Byggprocessens klimatpåverkan är till stor del kopplat till produktion av materialen.

Vilka faser i en byggnads livscykel ingår i en klimatdeklaration?

8 § Klimatdeklarationen ska omfatta klimatpåverkan av 1. råvaruförsörjning i produktskedet, 2. transport i produktskedet, 3. tillverkning i produktskedet, 4.

Vad menas med en livscykel?

livscykel, genetiskt programmerade förändringar som en organism genomgår från ett stadium till dess att samma stadium återkommer. De olika stadierna kan ha olika funktioner.

Vad är en funktionell enhet?

Ett grundläggande begrepp för en LCA är funktionell enhet. Den funktionella enheten ska vara ett bra mått på det som är syftet med verksamheten. Är syftet att producera el kan det vara 1 kWh elenergi, är det att bygga bostäder kan det vara m2 boyta o.s.v. Med systemgräns avses hur studien avgränsas.

Vilka är skeden i en byggnads LCA?

Skeden och moduler gör det lättare att tolka en LCA I en byggnads livscykel ingår följande skeden: A1–3 Produktskedet omfattar produktion av de byggprodukter och andra resurser som kommer att användas – allt från utvinning av råmaterial till transport, förädling och tillverkning.