:

Hur långa är triangelns sidor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långa är triangelns sidor?
  2. Hur stor är den tredje vinkeln?
  3. Hur beräknar man längden av hypotenusan?
  4. Vilka av trianglarna är kongruenta?
  5. Vad kallas sidorna på en triangel?
  6. Hur räknar man ut hypotenusan i en rätvinklig triangel?
  7. När är en triangel Trubbvinklig?

Hur långa är triangelns sidor?

där a och b är längderna på kateterna, och c är längden på hypotenusan. Det vill säga, summan av kateternas kvadrater är lika med hypotenusan i kvadrat. När vi använder Pythagoras sats är det jätteviktigt att vi inte blandar ihop vilken sida som är hypotenusan och vilka sidor som är kateter.

Hur stor är den tredje vinkeln?

En triangel är en geometrisk figur som har tre hörn. I vart och ett av triangelns hörn finns en vinkel och hörnen är sammanbundna av tre sidor. Trianglar har alltid en vinkelsumma som är lika med 180°. Denna vinkelsumma får vi genom att vi adderar triangelns tre vinklar.

Hur beräknar man längden av hypotenusan?

Pythagoras sats säger att kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna. Med ord betyder detta att summan av de bägge kateterna i kvadrat är lika med hypotenusan i kvadrat. Vi kan då skriva det som $hypotenusa^2=katet^2+katet^2$ h y p o t e n u s a 2= k a t e t 2+ k a t e t 2.

Vilka av trianglarna är kongruenta?

Två trianglar är kongruenta om ett av följande tre kongruensfall uppfylls (är ett av fallen uppfyllda är de två andra fallen per definition också uppfyllda): Två sidor och den mellanliggande vinkeln är lika stora i de båda trianglarna. Alla tre motsvarande sidor är lika långa i de båda trianglarna.

Vad kallas sidorna på en triangel?

De båda sidor som möts i den räta vinkeln kallar vi. Den återstående sidan kallar vi hypotenusa. I bilden här nedanför är därför sidan c den rätvinkliga triangelns hypotenusa, och sidorna a och b är triangelns kateter. där a och b är längderna på kateterna, och c är längden på hypotenusan.

Hur räknar man ut hypotenusan i en rätvinklig triangel?

De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig. För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats, som säger att längden av hypotenusan är lika med roten ur summan de båda katetrarna i kvadrat.

När är en triangel Trubbvinklig?

En trubbvinklig triangel är en triangel, som har en trubbig vinkel (större än 90º). Det kan inte finnas två trubbiga vinklar i en triangel. När en vinkel i en triangel är rätt eller trubbig, är de andra spetsiga.