:

Vad innebär rasdiskriminering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär rasdiskriminering?
  2. Vem skapade de mänskliga rättigheterna?
  3. Vad säger FN s deklaration om mänskliga rättigheter och diskriminering?
  4. På vilket sätt kan en konflikt påverka att de mänskliga rättigheterna inte följs?
  5. Hur många länder har ratificerat de mänskliga rättigheterna?
  6. När började man prata om mänskliga rättigheter?
  7. Vad sägs om hälsa i FN s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter?
  8. Vad säger Fns deklaration om mänskliga rättigheter om yttrandefriheten?
  9. Hur har de mänskliga rättigheterna vuxit fram?
  10. Vad händer om ett land inte efterlever mänskliga rättigheterna i Fredstider?

Vad innebär rasdiskriminering?

Rasdiskriminering kan tas i uttryck i olika former – från avvisande av individer med en specifik hudfärg eller uppdelning av samhällen till den punkten att det kan leda till folkmord. Alla typer av rasdiskriminering kan ha och förödande konsekvenser och förstöra liv, drömmar och samhällen.

Vem skapade de mänskliga rättigheterna?

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna är och togs fram av den dåvarande kommissionen för mänskliga rättigheter under ledning av Eleanor Roosevelt.

Vad säger FN s deklaration om mänskliga rättigheter och diskriminering?

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

På vilket sätt kan en konflikt påverka att de mänskliga rättigheterna inte följs?

De mänskliga rättigheterna upphör alltså inte per automatik att gälla under en väpnad konflikt, utan det är en stats utnyttjande av denna rätt till tillfälliga inskränkningar som avgör vilka mänskliga rättigheter som inte gäller under en väpnad konflikt.

Hur många länder har ratificerat de mänskliga rättigheterna?

UDHR är en deklaration som antagits av generalförsamlingen och kräver därmed ingen ratificering. ICCPR har ratificerats av 147 länder och ICESCER av 145 länder.

När började man prata om mänskliga rättigheter?

I december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Deklarationen består av 30 artiklar som beskriver de mänskliga rättigheterna. Den första artikeln säger att alla människor är “födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Vad sägs om hälsa i FN s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter?

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening. Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag.

Vad säger Fns deklaration om mänskliga rättigheter om yttrandefriheten?

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Hur har de mänskliga rättigheterna vuxit fram?

De mänskliga rättigheterna har sitt ursprung i den engelska Magna Carta från 1215, den franska Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter från 1789 och den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776.

Vad händer om ett land inte efterlever mänskliga rättigheterna i Fredstider?

Brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer ofta under väpnade konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna bidrar till att konflikter uppstår. Omvänt gäller att respekt för de mänskliga rättigheterna kan förebygga väpnade konflikter.