:

När får man vittnesskydd?

Innehållsförteckning:

  1. När får man vittnesskydd?
  2. Är polis skyldig att visa legitimation?
  3. Kan vittne vara åsyna?
  4. Kan vittne vara?
  5. Är domstols vittnen?

När får man vittnesskydd?

Vittnesskydd är skydd som ges till ett vittne som hotats eller riskerar att hotas före, under, och efter en rättegång. Hot mot vittnen förekommer bland annat i rättegångar som rör organiserad brottslighet. Det juridiska begreppet som används är särskilt personsäkerhetsarbete.

Är polis skyldig att visa legitimation?

Polisens legitimering Vid kontakter med allmänheten finns en bestämmelse i 11 § polisförordningen () om legitimering. Däri fastslås att en polisman ska under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl talar mot det.

Kan vittne vara åsyna?

åsyna vittne ögonvittne || oböjl.

Kan vittne vara?

Ett vittne är någon som har sett eller hört något i samband med ett brott. Om du är ett vittne har du en viktig roll. Det du berättar kan bidra till att den som har begått ett brott kan dömas för det. I Sverige har vi allmän vittnesplikt.

Är domstols vittnen?

Att vittna är en skyldighet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta dit eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet.