:

Vem påkallar förhandling enligt 11 MBL?

Innehållsförteckning:

 1. Vem påkallar förhandling enligt 11 MBL?
 2. Vilka kan påkalla förhandling enligt 13 1 st MBL?
 3. Kan man säga upp någon som inte är med i facket?
 4. Måste det föreligga kollektivavtal mellan parterna för att förhandling enligt 10 MBL ska vara möjlig?
 5. Vad är det för skillnad mellan en överläggning och förhandling?
 6. Vad är MBL 13?
 7. När används MBL 14?
 8. När behöver man förhandla med facket?
 9. Vilka frågor ska förhandlas enligt lagen?
 10. Vad innebär 10 MBL?
 11. Vad är en Intresseförhandling?
 12. Vad innebär en överläggning med facket?

Vem påkallar förhandling enligt 11 MBL?

Om arbetsgivaren planerar förändringar på arbetsplatsen Detta är den primära förhandlingsskyldigheten som följer av 11 § medbestämmandelagen (MBL). Arbetsgivaren ska påkalla förhandlingen i så god tid som möjligt och innan denne har fattat beslut om förändringen.

Vilka kan påkalla förhandling enligt 13 1 st MBL?

35 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivavtal, rättstvist om lön eller annan ersättning till medlem i organisationen, är arbetsgivaren skyldig att omedelbart påkalla förhandling i tvisten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall han väcka talan vid domstol.

Kan man säga upp någon som inte är med i facket?

När det gäller uppsägningar så är det viktigt att fråga berörda personer om de är med i facket. Om så är fallet, har du en förhandlingsskyldighet gentemot facket och kan inte säga upp den anställde innan du har förhandlat med facket.

Måste det föreligga kollektivavtal mellan parterna för att förhandling enligt 10 MBL ska vara möjlig?

Arbetsgivaren har enligt 13 § MBL även en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisation utan kollektivavtal. Denna skyldighet föreligger innan arbetsgivaren fattar beslut som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållande för medlem i en organisation med vilken arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

Vad är det för skillnad mellan en överläggning och förhandling?

❖ En överläggning med arbetsgivaren är en informell förhandling, där man inte för protokoll. Ibland kan man begära en överläggning inför en förhandling, för att under ”friare former” diskutera en fråga. Detta gäller inte överläggning inför uppsägning av personliga skäl eller avsked.

Vad är MBL 13?

Arbetsgivaren har enligt 13 § MBL även en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisation utan kollektivavtal. Denna skyldighet föreligger innan arbetsgivaren fattar beslut som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållande för medlem i en organisation med vilken arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

När används MBL 14?

Förhandling enligt 11-14 §§ MBL Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om. Medinflytande innebär att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen.

När behöver man förhandla med facket?

Du är skyldig att förhandla med facket i följande fall: Vid beslut om viktigare förändring av verksamheten. Vid arbetsbrist. Vid övergång av verksamheten från en arbetsgivare till en annan (till exempel vid försäljning av verksamheten).

Vilka frågor ska förhandlas enligt lagen?

Det kan gälla större investeringsbeslut, långsiktiga beslut om arbetsorganisationen, personalpolitiska frågor, inrättande av arbetslokaler eller röra sociala frågor som anses vara en viktigare förändring. Även beslut som en facklig organisation typiskt sett vill förhandla ska omfattas av förhandlingsskyldigheten.

Vad innebär 10 MBL?

I 10 § MBL stadgas den allmänna förhandlingsrätten. Där framgår att arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen har rätt till förhandling med varandra i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare.

Vad är en Intresseförhandling?

Vad är en intresseförhandling? En förhandling där Vision genom medlemmarna tar initiativ och vill åstadkomma en förändring. Oftast i frågor som är väldigt nära vardagen i jobbet, som friskvård och specifika arbetsmiljöfrågor.

Vad innebär en överläggning med facket?

En överläggning är ett möte mellan arbetsgivare och arbetstagaren där båda parter diskuterar igenom det problem som har uppstått och utreder ifall och hur frågan kan lösas. Det är viktigt att du eller ditt fackliga ombud begär överläggning senast en vecka efter att efter att underrättelsen eller varslet lämnades.