:

Vilka är fackföreningarnas tre stora centrala organisationer?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är fackföreningarnas tre stora centrala organisationer?
 2. Kan man vara med i facket utan kollektivavtal?
 3. Kan facket tvinga fram kollektivavtal?
 4. Vad gäller på arbetsplatser utan kollektivavtal?
 5. Vilket fack är störst?
 6. På vilket sätt företräder de tre stora fackliga centralorganisationerna olika yrkesgrupper?
 7. Vad innebär det om man inte har kollektivavtal?
 8. Varför väljer företag att inte ha kollektivavtal?
 9. Vad händer om ett företag inte har kollektivavtal?
 10. Vilka risker finns det med att jobba på en arbetsplats utan kollektivavtal?
 11. Vad är Landsorganisationen och vilket samband har den med fackföreningarna?
 12. Vilka är de viktigaste organisationerna på arbetsgivarsidan?

Vilka är fackföreningarnas tre stora centrala organisationer?

Fackförbundet består av fackföreningar som verkar i samma bransch eller yrke. Fackförbundet ingår sedan i sin tur i en facklig centralorganisation. I Sverige finns tre stycken sådana centralorganisationer; LO, TCO och Saco. LO organiserar arbetare, TCO organiserar tjänstemän och Saco akademiker.

Kan man vara med i facket utan kollektivavtal?

Du kan själv hävda avtalet, löneskydd, förhandlingsstöd, medbestämmande, tolkningsföreträde, rättshjälp, skadestånd, kollektiva försäkringar, fackets försäkringar. Om du är medlem, men jobbar på ett företag utan kollektivavtal, gäller: Du omfattas enbart av förhandlingsstöd, rättshjälp och fackets försäkringar.

Kan facket tvinga fram kollektivavtal?

Om en facklig organisation vill att en arbetsgivare ska teckna kollektivavtal kontaktar de arbetsgivaren och framför detta krav. Det vanligaste är att de kallar till en förhandling och där framställer kravet. Kommer det en förhandlingsframställan måste arbetsgivaren enligt lag ställa upp och förhandla med facket.

Vad gäller på arbetsplatser utan kollektivavtal?

Generellt gäller att om kollektivavtal saknas ska de förmåner som kan aktualiseras regleras i anställningsavtalet för att du ska ha rätt till dem. Observera att ensidiga utfästelser av arbetsgivaren kan dras tillbaka utan att personalen tillfrågas (exempelvis kan policy-dokument ändras ensamt av arbetsgivaren).

Vilket fack är störst?

Unionen med sina 700 000 medlemmar är TCO:s största fackförbund. Andra förbund med många medlemmar är Lärarförbundet och Vision.

På vilket sätt företräder de tre stora fackliga centralorganisationerna olika yrkesgrupper?

TCO företräder tjänstemän Fackförbund för sekreterare, programmerare och ekonomer går in under TCO, men också fackförbund för lärare, poliser och ingenjörer. Många av TCO:s yrkesområden kräver högre utbildning. Därför överlappar TCO:s yrkesgrupper ofta med Sacos.

Vad innebär det om man inte har kollektivavtal?

Vad betyder egentligen det? – Om ditt företag saknar kollektivavtalinnebär det att din arbetsgivare inte är bunden av ett avtal med en facklig organisation som reglerar anställningsvillkoren för de som arbetar på företaget.

Varför väljer företag att inte ha kollektivavtal?

Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen ofta saknar tillräcklig flexibilitet. Avtalen är framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt.

Vad händer om ett företag inte har kollektivavtal?

Många arbetsgivare som saknar kollektivavtal gör ändå tjänstepensionsavsättningar. En vanlig lösning är att arbetsgivaren sätter av en viss procent av din lön i tjänstepension.

Vilka risker finns det med att jobba på en arbetsplats utan kollektivavtal?

Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anställningsavtalet tar om hand alla frågor som normalt regleras via kollektivavtalet, inte minst pensionsvillkor och försäkringar.

Vad är Landsorganisationen och vilket samband har den med fackföreningarna?

Organisationsfrågor LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden. Förbundens uppgift är att organisera arbetstagare i privat, statlig och kommunal tjänst i enlighet med LOs organisationsplan.

Vilka är de viktigaste organisationerna på arbetsgivarsidan?

arbetsgivarsidan finns en rad organisationer som är verksamma inom den offentliga sektorn, den privata sektorn, den kooperativa sektorn och inom folkrörelserna. Organisationerna har sinsemellan olika uppgifter.