:

Vad är Faspanel?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Faspanel?
  2. Hur långt ner ska panelen gå?
  3. Hur stort bör minsta avståndet vara mellan mark och nederkanten på en panel?
  4. Hur sprider sig en brand?
  5. Vad orsakar flest bränder?

Vad är Faspanel?

Den är en fasspontpanel och används som stående panel och på samma sätt som faspanel till innertak, innerväggar och bröstningar. Pärlsponten har en liten upphöjning på fjädern – en ”pärla” – vilket ger vad man idag beskriver som allmogestil på det färdiga resultatet.

Hur långt ner ska panelen gå?

Nedåtvända ändträytor ska utformas så att de kan ytbehandlas och underhållas. Panelen avslutas lämpligen ≥ 200 mm över mark. Panelbrädor bör varken vara för breda eller för tunna. I bägge fallen finns det risk för svällning, krympning, kupning och sprickbildning.

Hur stort bör minsta avståndet vara mellan mark och nederkanten på en panel?

Svar. I boverkets byggregler (BBR 6:5324) så ska avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader (såsom träfasader) vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsig.

Hur sprider sig en brand?

– För att en skogsbrand ska få spridning krävs att det finns en uträckt torr bränslebädd på marken. Då sprids branden med flammande marklågor. Hur snabbt branden sprider sig beror på vindhastighet, luftfuktighet och hur marken ser ut, säger David Rönnblom.

Vad orsakar flest bränder?

Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige och totalt omkommer cirka 100 personer. Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror. Och tyvärr ökar glömda spisar som brandorsak.