:

Hur regleras köprätt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur regleras köprätt?
  2. Har köparen enligt Köpl rätt till ersättning för skador som uppkommer på annat än den sålda egendomen?
  3. Vilka möjligheter har köparen att få skadestånd på grund av säljarens avtalsbrott för direkt respektive indirekt förlust?
  4. Vad menas med Återtaganderätt?
  5. Vad är ett äganderättsförbehåll?

Hur regleras köprätt?

De köprättsliga lagarna i Sverige reglerar köp av lös egendom och av vissa konsumenttjänster. Regler om köp av fast egendom ingår inte i köprätten, utan i fastighetsrätten. De främsta köprättsliga lagarna är: köplagen (1990:931) som innehåller bestämmelser om köp av lös egendom.

Har köparen enligt Köpl rätt till ersättning för skador som uppkommer på annat än den sålda egendomen?

27 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vilka möjligheter har köparen att få skadestånd på grund av säljarens avtalsbrott för direkt respektive indirekt förlust?

Indirekta skador (se 67 § st 2) ersätts endast om säljaren varit vårdslös, men om säljaren har orsakat förseningen genom försummelse så har köparen rätt till skadestånd för både direkta och indirekta förluster.

Vad menas med Återtaganderätt?

Återtaganderätt vid avbetalningsköp mellan näringsidkare avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återtaga varan om köparen ej fullgör sin del av avtalet.

Vad är ett äganderättsförbehåll?

Den som säljer varor på kredit kan använda sig av säkerheter för att minska risken att inte få betalt. En vanlig säkerhet är äganderättsförbehållet som innebär att man skriver in i avtalet att säljaren behåller äganderätten till varan till dess att den är fullt betald.