:

Vad finns bensen i?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns bensen i?
 2. Vilken grupp tillhör bensen?
 3. Hur ritar man en strukturformel?
 4. Hur ritar man en molekyl?
 5. Vad används bensen till?
 6. Hur tillverkas styren?
 7. När används oktan?
 8. Vad heter de fyra enklaste kolvätena?
 9. Vad menas med en strukturformel?
 10. Hur namnger man molekyler?
 11. Hur räknar man ut väteatomer?
 12. Var kommer bensen ifrån?
 13. Hur framställs cellplast?

Vad finns bensen i?

Det kan förekomma i produkttyper så som basoljor, bindemedel till lim och färg, lösningsmedel, bilvårdsprodukter, bränslen och drivmedel. Bensen förekommer i så kallade komplexa kolväten, blandningar av olika organiska ämnen som framställs genom raffinering av råolja och stenkolstjära.

Vilken grupp tillhör bensen?

Kolväten är en stor grupp av ämnen som består av enbart kol och väte. Gruppen består av många undergrupper varav en är aromatiska kolväten. I denna grupp finns bensen, det enklaste aromatiska kolvätet. En undergrupp till aromatiska kolväten är i sin tur polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Hur ritar man en strukturformel?

Strukturformel: En strukturformel visar en molekyls struktur genom att bindningselektronerna mellan atomerna ritas ut. Det är enbart bindningselektronerna som ritas ut (de andra är ”onödiga”) och dessa ritas ut med streck för att tydliggöra hur atomerna binder med varandra (varje streck motsvarar 2 elektroner).

Hur ritar man en molekyl?

✓ Du tänker och gör på ungefär samma sätt som när du ritar elektronformler men du ritar enbart ut de valenselektroner som ingår i olika bindningar (fria elektroner ritar du inte ut). ✓ Du ritar också alla bindningselektroner med ett streck, vilket man inte alltid gör när det gäller elektronformler.

Vad används bensen till?

Bensen används i den kemiska industrin a. som råvara för plaster, konstgummi, smörjmedel, färgämnen, tvättmedel och bekämpningsmedel.

Hur tillverkas styren?

Industriellt framställs styren genom reaktion mellan bensen och eten.

När används oktan?

Oktan är en molekyl som består av kolväte och som utgör huvudbeståndsdelen i bensin. Den kemiska formeln för oktan är C8H18. Oktantalet visar bränslets förmåga att förhindra att blandningen av bensin och luft självantänder (så kallad knackning) i motorns cylinder, vilket sliter på motorn och minskar bränsleekonomin.

Vad heter de fyra enklaste kolvätena?

De fyra kortaste - metan, etan, propan och butan - är gaser vid rumstemperatur och normalt lufttryck. Kolväten med mellan fem och femton kolatomer är vätskor vid rumstemperatur...

Vad menas med en strukturformel?

En strukturformel är en notation som kemister använder för att visa hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl. Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas summaformel och bara redogör för antalet atomer av varje atomslag.

Hur namnger man molekyler?

Namngivning av alkener och alkyner Kan man reglerna för namngivning av alkaner, så kan man också namnge alkener och alkyner. De namnges nämligen genom att man tar namnet på motsvarande alkan, plockar bort ändelsen -an och lägger till -en respektive -yn.

Hur räknar man ut väteatomer?

Räkna totala antalet valenselektroner + extra laddningar. Dividera med två (för att få antalet par) Bind samman atomerna med enkelbindningar.

Var kommer bensen ifrån?

Bensen uppkommer dels på grund av ofullständig förbränning av drivmedel och motorns smörjolja, dels genom avdunstning av bränsle från fordonets bränslesystem. Det senare sker såväl vid framfart som efter avslutad körning då fordonet är varmt. Vedförbränning avger relativt höga halter av bensen.

Hur framställs cellplast?

Hård cellplast framställs från polystyren enligt två olika tillverkningsmetoder: EPS (Expanderad PolyStyren) tillverkas genom att små pärlor av polystyren med tillsats av pentan utsätts för värme. Pärlan expanderas till en kula som upp till 98% består av tomrum. Kulorna smälts samman till skivor.