:

Vad menas med eget kapital per aktie?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med eget kapital per aktie?
  2. Hur fungerar det med aktier?
  3. Vad menas med P B?
  4. Hur påverkar utdelning eget kapital?
  5. Hur räknar man ut PB?
  6. Vad är ett lågt PB tal?
  7. Vad påverkar det egna kapitalet?
  8. Hur påverkar utdelning resultatet?
  9. Vad säger P B talet?

Vad menas med eget kapital per aktie?

Eget kapital är bolagets tillgångar minus dess skulder. P/B-talet ger en indikation om hur mycket Eget kapital som ägs per aktie. Om kursen är 100 SEK och Eget kapital 50 SEK innebär det således att bolaget handlas till P/B 2 (100 / 50 = 2).

Hur fungerar det med aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger ett bolags aktie blir du därför delägare i företaget. Som aktieägare får du ta del av bolagets aktieutdelning och har rätt att rösta vid viktiga frågor på bolagsstämman.

Vad menas med P B?

P/B är förkortning på det engelska frasen price-to-book value. På svenska översätts samma fras till pris per aktie genom eget kapital per aktie (även P/Ek). Det innebär att vi genom att räkna ut P/B-tal får en förståelse för hur mycket vi betalar för det egna kapitalet i bolaget när vi köper en aktie.

Hur påverkar utdelning eget kapital?

Eget kapital kan både öka och minska Om företaget går med förlust eller lämnar aktieutdelning minskar det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan alltså både öka och minska. I redovisningen syns det egna kapitalet på kreditsidan i balansräkningen eftersom man kan säga att det egna kapitalet är en skuld till ägarna.

Hur räknar man ut PB?

P/B-Talet = Aktiekurs / Eget kapital per aktie Med andra ord, du behöver inte dividera nämnaren med antalet aktier, utan placerar det värde som tillhandahålls på dess plats.

Vad är ett lågt PB tal?

När du tittar på P/B-tal vill du allt som oftast hitta ett så lågt tal som möjligt. Detta eftersom du då får ”köpa” det egna kapitalet billigt. Enkelt förklarat innebär det att om du köper ett bolag med P/B-tal under ett, så köper du aktier till ett värde lägre än företagets egna kapital per aktie.

Vad påverkar det egna kapitalet?

årets egna uttag (varuuttag, skatter, kontantuttag) årets egna insättningar (pengar, maskiner, utrustning mm) årets resultat (årets vinst ökar det egna kapitalet medan årets förlust minskar det egna kapitalet)

Hur påverkar utdelning resultatet?

Utdelning påverkar inte resultatet, inga arbetsgivaravgifter ska betalas på en utdelning, de är inte pensionsgrundande och ingen grund för sjukpenning.

Vad säger P B talet?

P/b står för price/bookvalue, det vill säga aktiekurs/bokfört värde hela bolaget. Måttet är lämpligt att använda banker och bolag med stor kapitalbindning som skogsbolag eller annan kapitaltung industri. Det man ser av p/b-talet är hur aktien prissätts i förhållande till bolagets tillgångar.