:

Vad heter takstolens delar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter takstolens delar?
  2. Vad är Uppstolpat tak?
  3. Vad lägga takstolar på?
  4. Vad heter de delar som avslutar ett tak?
  5. Vad är ett Högben?
  6. Hur beräknar man Snölasten?
  7. Var är takfoten?
  8. Vad är Taksvall?

Vad heter takstolens delar?

En takstol behöver uppfylla flera byggtekniska och estetiska krav beroende på vilken typ av tak det handlar om. Andra viktiga delar av en takstol är hanbjälken, vilket är de vågräta bjälkarna. Plankorna som möts vid nocken kallas för sparrar och de binds nedtill med hjälp av en horisontell bjälke.

Vad är Uppstolpat tak?

Ett sadeltak har tvärsnittsformen av ett triangulärt bärverk. Det kan byggas upp på flera sätt, till exempel av fackverk, balkar, ramar eller som så kallat uppstolpat tak. Möjligheterna att utnyttja denna takform begränsas av att byggnaden blir alltför hög vid stora taklutningar.

Vad lägga takstolar på?

Takstolar monteras vanligtvis på 120 cm centrumavstånd vilket senare underlättar montage av isolering, råspont, vindslucka och andra byggnadsdelar. Takstolar är en bärande del i en konstruktion och det krävs konstruktionsritningar som säkerställer takstolarnas dimensionering om byggnaden är bygglovspliktig.

Vad heter de delar som avslutar ett tak?

Nock takets topp Denna del kallas för nock och är takets topp. För att skydda nocken är den beklädd med tegel som kallas för nockpannor.

Vad är ett Högben?

En yttre lutande del av takstol.

Hur beräknar man Snölasten?

Aktuell snölast på tak uttryckt i kN/m2 fås genom multiplicering med formfaktorn μ. För pulpettak med taklutningar 0 – 30° har denna värdet 0,8 och vid lutningar 30° – 60° minskar värdet rätlinjigt till 0. Vid sadeltak är μ-värdet på den ena sidan nocken lika som för pulpettak.

Var är takfoten?

Takfot är det som ibland också kallas för takskägg eller takutsprång och är den nedersta delen av taket som antingen ansluter direkt till husets fasad eller skjuter ut från huset.

Vad är Taksvall?

Ett underlagstak består ofta av ett underlag med duk eller takpapp. Ströläkt – en läkt som går mellan nock och takfot. Ströläkten är till för att skapa en luftspalt mellan takpannorna och underlaget. Bärläkt – en läkt som går horisontellt över taket som takpannorna vilar på.