:

Vilka förändringar sker i en skog som drabbats av hårt väder?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka förändringar sker i en skog som drabbats av hårt väder?
 2. Vad som menas med växthuseffekten?
 3. Vem eller vilka aktörer bör ha ansvaret att minska utsläpp av växthusgaser?
 4. Vad mer än värme finns i södra Sverige som gör att lövskog kan växa bra där men inte i norr?
 5. Hur skapas stigar?
 6. Vilka konsumentprodukter bidrar mest till utsläpp av CO2?
 7. Vad kan man göra för att minska utsläppen av växthusgaser?
 8. Hur ser skogarna i norra Sverige ut jämfört med skogarna i södra Sverige?
 9. Vad växer på marken i en lövskog?
 10. Får man göra stigar i skogen?
 11. Vad är stigar?

Vilka förändringar sker i en skog som drabbats av hårt väder?

Ett hårt viltbetestryck kan leda till att många skogsägare ensidigt satsar på gran, ett trädslag som är känsligare för torka och storm- skador än tall. Det leder till ökade risker för skador av granbarkborre och rotröta, som också gynnas av ett varmare klimat.

Vad som menas med växthuseffekten?

Det är denna extra uppvärmning som vi kallar för växthuseffekten – atmosfären håller kvar värmeenergin från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus. De gaser som fångar upp värmestrålning och därmed bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser.

Vem eller vilka aktörer bör ha ansvaret att minska utsläpp av växthusgaser?

En viktig princip i klimatkonventionen2 är att industriländerna bör ta ledningen i kampen mot klimatförändringen och dess skadliga effekter. Detta är en grundläggande ansats eftersom industriländer historiskt stått för den allra största delen av utsläppen.

Vad mer än värme finns i södra Sverige som gör att lövskog kan växa bra där men inte i norr?

Klimatet och markens bördighet skiljer sig mellan olika delar av Sverige vilket påverkar växtligheten. Det gör till exempel att skogen växer långsammare ju längre norrut vi kommer och att vissa lövträd bara finns i södra delen av landet.

Hur skapas stigar?

Den naturliga stigen har uppkommit genom slitage från fötter och kanske en gång hovar, vilket har glesat ur, nött ner och tagit bort markvegetation längs ett smalt stråk. Närvaron av stigen har sedan lett till att ytterligare vandrare valt samma stråk och på så sätt hindras den från att växa igen.

Vilka konsumentprodukter bidrar mest till utsläpp av CO2?

Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.

Vad kan man göra för att minska utsläppen av växthusgaser?

Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. Klimatkalkylatorn är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

Hur ser skogarna i norra Sverige ut jämfört med skogarna i södra Sverige?

I söder är lövskog relativt sett vanligare, medan mellersta och norra Sverige helt domineras av barrskog bestående av gran- och tallbestånd. Skogsmarkens produktionsförmåga, dess bonitet, är mycket avhängig klimatet, och avtar ju längre norrut man kommer i Sverige.

Vad växer på marken i en lövskog?

Lövskog i Sverige Jordmånen är brunjord. Lövskog består till största del av olika ädellövträd. I lövskogen är flora och fauna mycket rik: harsyra, liljekonvalj, gullviva och blåklocka är några exempel. Djur i lövskogen inkluderar insekter, spindlar, blötdjur och daggmask.

Får man göra stigar i skogen?

Vid skogsbruksåtgärder är du som markägare skyldig att ta hänsyn till ”allmänt nyttjade stigar, stigar av kulturhistoriskt intresse samt permanenta spår och leder”. Detta för att inte försvåra framkomligheten, men också för att bevara spåren av historiens färdvägar.

Vad är stigar?

En gångstig eller stig är ett smalt stråk för i första hand gående.