:

Är fackförbund och fackförening samma sak?

Innehållsförteckning:

  1. Är fackförbund och fackförening samma sak?
  2. Vilken betydelse har fackföreningen när det gäller lönesättning?
  3. Varför ska man arbeta med arbetsmiljö?
  4. Vem leder och fördelar arbetet?
  5. Vad är sekundär förhandlingsskyldighet?

Är fackförbund och fackförening samma sak?

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren.

Vilken betydelse har fackföreningen när det gäller lönesättning?

Fackföreningen sluter samman arbetstagare från ett visst yrkesområde eller arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. En fackförening kan till exempel hjälpa arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler angående anställning, avskedande och arbetsmiljö.

Varför ska man arbeta med arbetsmiljö?

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Vem leder och fördelar arbetet?

Arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet. Du som chef är arbetsgivarens företrädare. Därför ingår arbetsledningsrätten i din roll som chef.

Vad är sekundär förhandlingsskyldighet?

Sekundär förhandlingsskyldighet När ett fackförbund har kollektivavtal på en arbetsplats, kan det förbundet begära förhandling i frågor som rör en av deras medlemmar på arbetsplatsen. Förhandlingen kan begäras före eller efter arbetsgivarens beslut i frågan, så länge beslutet inte är verkställt.