:

Vad är Rödlera?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Rödlera?
  2. Var hittar man lera i naturen?
  3. Hur har lera bildats?
  4. Vad kan man göra med blålera?
  5. Hur morän bildas och var man finner det i Sverige?
  6. Hur känner man igen morän?
  7. Hur mycket väger 1 m3 lera?
  8. Hur mycket väger en kubikmeter jord?

Vad är Rödlera?

Rödlera kallas en lera med låg kalkhalt som vid bränning ger rött tegel. Saltlera kallas en lera som innehåller höga halter av koksalt. Den hittas ofta tillsammans med lager av stensalt. Skifferlera användes ibland vid tegeltillverkning.

Var hittar man lera i naturen?

Lera finns bara i de delar av Sverige som täcktes med vatten efter istiden. Leran fördes ut med smältvattnet från inlandsisen och sjönk till botten. När landet steg ur havet sköljde vågorna bort lera från höjderna. Leran hamnade i de djupare delarna, landskapets dalgångar.

Hur har lera bildats?

Lera. Leror har (bortsett från moränleror) avsatts som sediment på botten av hav eller insjöar. Det är en jordart som innehåller mer än 40 viktprocent finjord* och där minst 40 procent av finjorden utgörs av lerpartiklar.

Vad kan man göra med blålera?

Blålera är bra att täta dammar med, plantera dammväxter i och göra keramikföremål av. För odling måste den blandas upp stoora mängder organiskt material och/ eller sand. Lera är rikt på mineraler, kalk och mikronäring.

Hur morän bildas och var man finner det i Sverige?

Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker cirka 75 procent av landets markyta. Den bildades när inlandsisen malde ner och drog med sig berg och jord. Morän innehåller ofta olika storlekar av kantiga gruskorn och stenar som är omblandade med sand och lera. Moränen är ofta skogsbeklädd.

Hur känner man igen morän?

Under istiderna täcktes största delen av norra Europa av en inlandsis som långsamt rörde sig över landskapet. När inlandsisen rörde sig över landytan, följde löst material och bitar av berggrunden med – material som sedan avsattes som en ny jordart, morän.

Hur mycket väger 1 m3 lera?

Ren jord väger har en täthet på ungefär 500 kg/m3, lera som här kan ses som blöt jord sägs väga tre gånger per kubik som jord, vilket ger 1 500 kg/m3.

Hur mycket väger en kubikmeter jord?

En kubikmeter sand väger ca 1600kg och en kubikmeter jord ca 1200kg, vikten per kubikmeter varierar alltså från material till material. En pall väger ca 1100kg (detta varierar också beroende på produkt)