:

Vad menas med porositet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med porositet?
  2. Var finns silt?
  3. Vilka material är porösa?
  4. Vad menas med ett materials specifika yta?
  5. Vad är siltig morän?
  6. Vilken jordart binder mest vatten?
  7. Vad menas med densitet för ett ämne?
  8. Hur definieras skrymdensitet?

Vad menas med porositet?

I pappersindustrin definieras porositeten som kvoten mellan porvolym och skrymvolym. Porvolym är härvid volymen av öppna håligheter inom den totala materialmängden, medan skrymvolym är totala volymen av materialmängden inberäknat såväl öppna håligheter som slutna volymer.

Var finns silt?

Siltjordar förekommer bl. a. i Norrlands älvdalar under högsta kustlinjen, och i Säterdalen i Dalarna. De avsätts i långsamt strömmande vatten, jämför ordet försiltning, som ofta används i betydelsen uppgrundning.

Vilka material är porösa?

Ett poröst material består av kompakt material och porer (som kan innehålla luft och/eller fukt). Vad är skillnaden mellan öppna och slutna porer? Öppna porer är sådana som är i kontakt med varandra eller omgivningen. Slutna porer skulle kunna förklaras som hålrum i materialet.

Vad menas med ett materials specifika yta?

Specifik yta är inom ytkemin area per massenhet och används huvudsakligen för att karakterisera pulverformigt eller poröst material. Den specifika ytan är ett mått på hur finfördelat och poröst materialet är. Ju mer finfördelat, desto större specifik yta.

Vad är siltig morän?

Silt kallas jordarten det finns flest partiklar i storleken 0,002-0,06 mm. Sandjord kallas det när flest partiklar är 0,06-22 mm. Morän är det vanligaste jordarten i Sverige och den innehåller blandade mineralstorlekar från pyttesmå partiklar till stora stenar och block.

Vilken jordart binder mest vatten?

Lera består ofta till större delen av vatten. Den har en mycket stor förmåga att behålla vatten och vattenströmning genom lera går därför mycket långsamt.

Vad menas med densitet för ett ämne?

Densitet är ett föremåls massa per volymsenhet.

Hur definieras skrymdensitet?

Skrymdensitet är ett densitetsmått som används för porösa material, till exempel granulära material. I skrymdensiteten inräknas materialets totala volym, inklusive volymen av öppna och slutna porer. Detta medför att skrymdensiteten blir lägre än kompaktdensiteten.