:

Finns det olika behandlingsmetoder att arbeta utifrån som boendestödjare?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det olika behandlingsmetoder att arbeta utifrån som boendestödjare?
 2. Vilka olika boendeformer och stöd i boendet har vi i dag och hur ser de ut?
 3. Hur stödet skiljer sig mellan att arbeta inom boendestöd och hemtjänst?
 4. Vad är Boendestödets främsta uppgift?
 5. Vad kan du bidra med i rollen som boendestödjare?
 6. Hur länge får man ha boendestöd?
 7. Vad betyder annat typ av boende?
 8. Vad kan en boendestödjare hjälpa till med?
 9. Vad är lämpligt förhållningssätt i samband med boendestöd?
 10. Varför klarade många inte av att flytta från sjukhus till eget boende?
 11. Vad kan boendestöd hjälpa till med?
 12. Vem har rätt till Boendestödjare?
 13. Vad är syftet med boendestöd?

Finns det olika behandlingsmetoder att arbeta utifrån som boendestödjare?

Du kan utföra arbetet både i brukarens enskilda bostad och i närområdet. Arbetstiderna är förlagda efter brukarnas behov och kan variera mellan dag och kvällstid, både vardagar och helger. Du arbetar även med dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.

Vilka olika boendeformer och stöd i boendet har vi i dag och hur ser de ut?

I definitionen anges arenan för insatsen – ett eget boende. Den andra arenan är en bostad med särskild service, och i denna insats ingår en bostad för den enskilde samt personal som ger stöd och service. Stödet som ges i dessa båda boendeformer är dock i princip det samma.

Hur stödet skiljer sig mellan att arbeta inom boendestöd och hemtjänst?

Insatsen skiljer sig härvidlag från hemtjänst. Beslut om bistånd boendestöd funktionsnedsättning, är att betrakta som hjälp i hemmet och bör, för angiven målgrupp, endast i undantagsfall kombineras med insatser i form av hemtjänst.

Vad är Boendestödets främsta uppgift?

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. I Socialstyrelsens termbank definieras boendestöd som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende.

Vad kan du bidra med i rollen som boendestödjare?

Vad gör en boendestödjare? Som boendestödjare jobbar du med att stödja personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning, beroendeproblematik, familjer med behov av stödjande och kompenserande stödinsatser samt ungdomar med olika behov till exempel missbruk psykisk ohälsa.

Hur länge får man ha boendestöd?

Boendestödet innebär att man får hjälp i hemmet med sitt vardagliga liv – antingen genom motiverande stöd eller praktisk hjälp. Sedan 2011 är boendestödet den vanligaste insatsen via Socialtjänstlagen för personer under 65 år med funktionsnedsättning.

Vad betyder annat typ av boende?

I förarbetena till LSS beskrivs boendeformen annan särskilt anpassad bostad för vuxna som en bostad med viss grundanpassning men utan fast bemanning, som är anvisad av kommunen. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Vad kan en boendestödjare hjälpa till med?

Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med personen på aktiviteter.

Vad är lämpligt förhållningssätt i samband med boendestöd?

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Det vill säga att personalen gör saker tillsammans med den som behöver stödet så långt det är möjligt. Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd.

Varför klarade många inte av att flytta från sjukhus till eget boende?

Om man inte får flytta ifrån ett boende kan man behöva hjälp med att få förklarat för sig varför. Någon uppger att hen hade kunnat flytta tidigare om hen fått mer boendestöd i eget boende. Flera har kunnat flytta eftersom deras mående har förbättrats. Önskan har ofta funnits längre än förmågan.

Vad kan boendestöd hjälpa till med?

Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med personen på aktiviteter.

Vem har rätt till Boendestödjare?

Vem kan få boendestöd? Du som har en psykisk, intellektuell, neurologisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller autism och som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan få boendestöd.

Vad är syftet med boendestöd?

Syftet med boendestöd är att möjliggöra boende och ordinärt boende samt att ge personer med funktionsnedsättning ett socialt sammanhang, som ökar självkänslan och stärker den enskildes förmåga att på sikt möjliggöra ett självständigt liv. Utgångspunkt för boendestödet är den enskildes hem.