:

Vad är personliga kostnader?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är personliga kostnader?
  2. Vad innebär en kostnad?
  3. Vad är kostnad och vad är kostnad?
  4. Vad är en direkt kostnad?
  5. Vad är en indirekt kostnad?

Vad är personliga kostnader?

De personliga kostnaderna räknas för varje enskild person i familjen. Lägg till beloppet för gemensamma hushållskostnader för det totala antalet personer i familjen. Från det belopp du kommer fram till räknar du bort samtliga inkomster.

Vad innebär en kostnad?

En kostnad är en periodiserad utgift, d v s man har fördelat utgiften till den eller de perioder den avser (till exempel då varan levererats eller tjänsten har utförts).

Vad är kostnad och vad är kostnad?

Kostnad. Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är pengar. Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomi, redovisning, praktisk filosofi, biologi och i vardagligt tal.

Vad är en direkt kostnad?

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan hänföras/härledas till en bestämd produkt eller tjänst, eller dylikt. Exempel på en direkt kostnad kan vara ett speciellt material som behövs för att producera en viss produkt/vara.

Vad är en indirekt kostnad?

En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd produkt eller dylikt (kostnadsbärare), till exempel lokalhyra och kostnader för ekonomiavdelning. De indirekta kostnaderna fördelas på kostnadsbärarna med hjälp av en fördelningsnyckel.