:

Vad är kommissionens två viktigaste uppgifter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kommissionens två viktigaste uppgifter?
  2. Vad är skillnaden mellan en förordning och ett direktiv?
  3. Vilka uppgifter har kommissionen i EU?
  4. Vilket EU organ består av representanter för alla medlemsstaternas regeringar?
  5. Vad är ett direktiv?
  6. Hur bildas kommissionen i EU?

Vad är kommissionens två viktigaste uppgifter?

Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

Vad är skillnaden mellan en förordning och ett direktiv?

EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning.

Vilka uppgifter har kommissionen i EU?

Kommissionen bidrar till att forma EU:s övergripande strategier, föreslår nya EU-lagar och ser till att de följs, tar fram initiativ och förvaltar EU:s budget. Kommissionen är också en viktig aktör inom internationell utveckling och humanitärt bistånd.

Vilket EU organ består av representanter för alla medlemsstaternas regeringar?

Europeiska rådet består av EU:s stats- eller regeringschefer samt av sin ordförande och kommissionens ordförande. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar i arbetet. Europeiska rådet sammanträder två gånger per halvår, så kallade toppmöten.

Vad är ett direktiv?

Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Ett exempel är EU:s direktiv om konsumenträttigheter som stärker konsumentskyddet i hela EU, bland annat genom att få bort dolda avgifter och kostnader på internet och förlänga ångerrätten.

Hur bildas kommissionen i EU?

Så tillsätts en ny kommission När en ny kommission ska väljas föreslår medlemsländerna sina egna kandidater. När parlamentet godkänt kommissionens ordförande tar han eller hon, tillsammans med EU-ländernas regeringar, fram förslag på de övriga kommissionärerna. Dessa måste godkännas av Europaparlamentet.