:

När använder man Mann Whitney?

Innehållsförteckning:

  1. När använder man Mann Whitney?
  2. När används oberoende t test?
  3. När används Levene's test?
  4. Vad är ett högt t värde?
  5. När ska man använda icke parametrisk statistik?
  6. Vad är Levene's test for equality of Variances?
  7. Vad säger Levene's test?
  8. Hur räknar man ut nollhypotes?
  9. Vad säger t värde?

När använder man Mann Whitney?

MannWhitney U-test, efter Henry Mann och hans student Donald Ransom Whitney, är inom statistiken ett icke-parametriskt test för att identifiera skillnader i en variabel mellan två oberoende grupper. Ett MannWhitney U-test är inte beroende av en normalfördelning och är en icke-parametrisk motsvarighet till t-testet.

När används oberoende t test?

Ett väldigt vanligt test för att undersöka hur en grupp skiljer sig mot en annan grupp, eller ett referensvärde, är t-testet. Vi kan med testet undersöka om skillnaden är statistiskt signifikant, det vill säga, väldigt osannolik om nollhypotesen skulle vara korrekt.

När används Levene's test?

En förutsättning för att vi ska kunna signifikanstesta skillnaderna mellan grupperna är att spridningen inom grupperna är densamma. Det är det Levene's test visar. Ett Sig-värde som är under ,050 betyder att spridningen inte är densamma. Då får man titta i raden ”Equal variances not assumed”.

Vad är ett högt t värde?

Om t-värdet är större än det kritiska värdet är skillnaden signifikant. Om t-värdet är mindre är de båda talen, statistiskt sett, omöjliga att särskilja.

När ska man använda icke parametrisk statistik?

Vid kvalitativa variabler skall du alltid använda icke parametriska test. Vid kvalitativa variabler är det ointressant om variabeln är normalfördelad eller ej. De icke parametriska testen har betydligt mindre krav.

Vad är Levene's test for equality of Variances?

En förutsättning för att vi ska kunna signifikanstesta skillnaderna mellan grupperna är att spridningen inom grupperna är densamma. Det är det Levene's test visar. Ett Sig-värde som är under ,050 betyder att spridningen inte är densamma. Då får man titta i raden ”Equal variances not assumed”.

Vad säger Levene's test?

Levene's test Nollhypotesen är att varianserna är lika stora (homogena). Om testets p-värde är signifikant (vanligen p

Hur räknar man ut nollhypotes?

För att avgöra när man skall förkasta nollhypotesen bestämmer man (i princip) på förhand en risknivå, (signifikansnivå), som anger sannolikheten för att vi skall förkasta nollhypotesen när den de facto är sann.

Vad säger t värde?

Om t-värdet är större än det kritiska värdet är skillnaden signifikant. Om t-värdet är mindre är de båda talen, statistiskt sett, omöjliga att särskilja.