:

Vilka är fritidshemmet två huvudsakliga syften?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är fritidshemmet två huvudsakliga syften?
 2. Vilka styrdokument vilar fritidshemmet på?
 3. Vad är nytt i Lgr 22?
 4. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö?
 5. Hur kompletterar fritidshemmet elevernas utbildning i de obligatoriska skolformerna?
 6. Varför styrdokument?
 7. Vilka är de viktigaste styrdokumenten som reglerar lärares arbete?
 8. När kommer de nya kursplanerna?
 9. Vad menas med främja aktning?
 10. Vad menar män med människolivets okränkbarhet?
 11. Vad innehåller Skolförordningen?

Vilka är fritidshemmet två huvudsakliga syften?

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elev ernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vilka styrdokument vilar fritidshemmet på?

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det finns allmänna råd för fritidshem.

Vad är nytt i Lgr 22?

Det här är nytt Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen.

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö?

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Hur kompletterar fritidshemmet elevernas utbildning i de obligatoriska skolformerna?

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt, dels tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, dels innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.

Varför styrdokument?

Varför har man styrdokument Syftet med ett styrdokument är att ge verksamheten riktlinjer som måste följas för att kunna nå det gemensamma målet. På så sätt skapas en enhetlig förståelse för vad uppdraget är och hur det ska utföras.

Vilka är de viktigaste styrdokumenten som reglerar lärares arbete?

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat skolplikten, hur huvudmännen ska organisera skolan och hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar samt betygssättning.

När kommer de nya kursplanerna?

Från och med den börjar de nya kursplanerna att gälla.

Vad menas med främja aktning?

aktning i ordbok från 1870 Betydelse: Fördelaktig tanke om en person, till följe af hans förtjenster eller goda egenskaper, och deraf följande uppmärksamhet för honom i det yttre.

Vad menar män med människolivets okränkbarhet?

Denna människosyn är utgångspunkt och grund för vårt politiska arbete för människovärdet. Människovärdet vilar på tre sammanhållna grundpelare nämligen människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och varje persons unika värde. Detta perspektiv har varit avgörande för kristdemokraternas syn på livets början.

Vad innehåller Skolförordningen?

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.