:

När kan man ta ett omedelbart omhändertagande?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man ta ett omedelbart omhändertagande?
  2. Hur lång tid tar en Hemtagningsbegäran?
  3. När ska vård enligt LVU upphöra?
  4. Vad innebär ett omedelbart omhändertagande?
  5. Vad är Generalindikationen och Specialindikationerna för något i LVM?
  6. När kan ett nytt beslut om LVM fattas efter att vården upphört?
  7. När kan man överklaga LVU?
  8. Vad händer efter ett LVU?
  9. När kan det bli aktuellt med tvångsvård?

När kan man ta ett omedelbart omhändertagande?

Omedelbart omhändertagande vid häktning Socialnämnden kan, om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, omedelbart omhänderta en ung person även om han eller hon är häktad. Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan också bestå även om den unge häktas.

Hur lång tid tar en Hemtagningsbegäran?

Socialnämnden har till uppgift att bedöma om det är lämpligt för barnet att komma hem. När en begäran om hemtagning kommer in till socialtjänsten påbörjas en utredning (11 kap. 1 § SoL). Socialtjänsten har fyra månader på sig att bedöma om att godkänna att vården avslutas eller avslå begäran och låta vården fortgå.

När ska vård enligt LVU upphöra?

När vård har beslutats med stöd av LVU får socialnämnden i en kommun inte besluta att vården ska upphöra förrän de förhållanden som gör att vården behövs har förändrats på ett genomgripande sätt och under en längre tid.

Vad innebär ett omedelbart omhändertagande?

Om barnet behöver skyddas och placeras akut och vårdnadshavarna inte lämnar sitt samtycke kan socialtjänsten besluta om ett omedelbart omhändertagande. Det innebär att barnet tas om hand och placeras på en gång mot vårdnadshavarnas vilja. Domstolen ska sedan avgöra om socialnämndens beslut ska gälla.

Vad är Generalindikationen och Specialindikationerna för något i LVM?

Förutsättningar för vård enligt LVM För att vård enligt LVM ska bli aktuellt ska punkterna 1 och 2 vara uppfyllda i sin helhet eftersom de utgör grundförutsättningarna för tvångsvård (generalindikationen). Punkten 3 anger i vilka konkreta situationer lagen är tillämplig (specialindikationerna).

När kan ett nytt beslut om LVM fattas efter att vården upphört?

Verkställa beslut om vård Tvångsvården anses vara påbörjad när den enskilde inställt sig vid eller förts till ett LVM-hem eller ett sjukhus. Tvångsvården ska upphöra så snart syftet med vården är uppnått och senast när vården har pågått i sex månader.

När kan man överklaga LVU?

Högsta förvaltningsdomstolen anser att barn under 15 år genom sin ställföreträdare ska kunna överklaga beslut om omhändertagande enligt LVU – även om ställföreträdaren har en annan uppfattning än barnet.

Vad händer efter ett LVU?

Att ett barn vårdas med stöd av LVU innebär inte att föräldrarna fråntas vårdnaden. Efter ett beslut om LVU-​vård övergår dock ansvaret för den unge på socialnämnden. Det är nämnden som i föräldrarnas ställe ska bestämma om den nödvändiga vården.

När kan det bli aktuellt med tvångsvård?

Det är bara om patienten är svårt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård som hen får tvångsvård. Dessutom måste det vara så att patienten själv motsätter sig vård. Syftet med tvångsvården är att patienten ska bli så frisk att hen frivilligt kan ta emot den vård hen behöver.