:

Vad är syntaktisk medvetenhet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är syntaktisk medvetenhet?
  2. Hur ord är uppbyggda?
  3. Vad är en satslära?
  4. Vad är morfologi och syntax?
  5. Vad är en morfem?
  6. Hur är en sats uppbyggd?
  7. Hur hittar man satsdelar?

Vad är syntaktisk medvetenhet?

Morfologisk medvetenhet gäller medvetenhet om orddelar, ord och hur de kan förändras. Syntaktisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur satser och fraser byggs upp. Semantisk medvetenhet gäller medvetenhet om ords och satsers betydelse.

Hur ord är uppbyggda?

Vi använder ord när vi vill få över tankar och idéer till andra människor. Du kan använda orden antingen skriftligt eller muntligt. Ett ord är uppbyggt av bokstäver och ljud. När man skriver använder man bokstäverna; när man pratar säger man deras ljud.

Vad är en satslära?

"Satslära" – som ingår i grammatiken – är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de skall ordnas för att bilda en begriplig kommunikation. Man använder ord från olika ordklasser för att bilda satsdelar och förståeliga kommunikationer. "Syntax" – som ingår i grammatiken – är ett äldre namn på satsläran.

Vad är morfologi och syntax?

Det första området är morfologi, det vill säga system att bilda ord, och det andra är syntax, närmare bestämt grundreglerna för ordföljd och meningsbyggnad. För lärare är det nödvändigt att ha goda kunskaper i språkets struktur och uppbyggnad – det vi ofta kallar grammatik.

Vad är en morfem?

Med morfem menas minsta betydelsebärande enhet i ett språk. Om man byter ut b i bil mot p får man ett nytt ord, pil. Om man fortsätter med sådana här utbyten kan man konstatera att b och p är betydelseskiljande, alltså fonem i svenskan.

Hur är en sats uppbyggd?

En sats är grammatiskt komplett och kan alltid stå själv. Den innehåller alltid åtminstone två delar, satsdelar. En av satsdelarna är den som satsen handlar om - subjektet. Den andra satsdelen är det som händer i satsen - predikatet.

Hur hittar man satsdelar?

Satsdelar

PredikatDet som händer
SubjektDen eller det som utför det som händer
ObjektDen eller det som blir påverkad av det som händer
AdverbialVar, när, hur, varför något händer
AttributHur subjektet eller objektet är