:

Vem begär du tillstånd av när arbete i spårområdet ska utföras?

Innehållsförteckning:

  1. Vem begär du tillstånd av när arbete i spårområdet ska utföras?
  2. Vem ansvarar för att utrustningen du ska använda är anpassad efter arbetet?
  3. Hur högt måste skyddsräcket minst vara?
  4. Vad är det första du ska göra om Gasvarnaren?
  5. Vad säger arbetsmiljölagen 3 kap 3 4?
  6. Måste man ha trappräcke inomhus?

Vem begär du tillstånd av när arbete i spårområdet ska utföras?

Vistelse eller arbete inom spårområdet får endast ske efter tillstånd från LKAB Malmtrafik.

Vem ansvarar för att utrustningen du ska använda är anpassad efter arbetet?

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

Hur högt måste skyddsräcket minst vara?

Skyddsräcken ska normalt vara minst en meter höga, de ska ha tre tvärgående ledare som heter fotlist, mellanledare och överledare, eller bestå av annat motsvarande heltäckande skydd.

Vad är det första du ska göra om Gasvarnaren?

Gasvarnaren ska vara påslagen under hela arbetet. Om gasvarnaren larmar (blinkande ljus och ljudsignal) ska arbetet avbrytas och området omedelbart lämnas tills gasnivåerna undersökts och koncentrationen sjunkit till godtagbar nivå. Stab/Styrcentral/Kontrollrum beslutar om och när arbetet får återupptas.

Vad säger arbetsmiljölagen 3 kap 3 4?

4 § Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Måste man ha trappräcke inomhus?

Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.