:

Vad innebär behandling med oxygen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär behandling med oxygen?
  2. Hur fungerar syrgasbehandling?
  3. Hur följer man upp behandlingen av oxygen?
  4. Hur skapas syrgas?
  5. Vad är en syrgasmask?
  6. Hur kan en syrgasflaska explodera?

Vad innebär behandling med oxygen?

Behandling med oxygen är en föreskriven terapi som består av att man administrerar syre i höga koncentrationer. Syftet är att behandla hypoxi eller syrebrist i blod och vävnad. Sjukvården använder detta huvudsakligen för att behandla kroniska andningsfel.

Hur fungerar syrgasbehandling?

Vid syrgasbehandling ansamlas syret i textilier, hår och skägg. Öppen eld. Får inte förekomma i närheten av syrgasbehandling. Syrgas påskyndar och underhåller förbränning.

Hur följer man upp behandlingen av oxygen?

Oxygen från central anläggning Ta bort eventuell skyddspropp på det vägguttag som har beteckningen "andningsoxygen". Anslut avsedd flödesmätare till vägguttagets snabbkoppling. Välj rätt flödesmätare som är avsedd för det ordinerade syrgasflödet. Lågflödesmätare bör användas vid flöden < 2 liter/minut.

Hur skapas syrgas?

Syrgas bildas vid den endoterma reaktionen fotosyntes. Kemisk beteckning är O, och som förekomst av fri gas är beteckningen O2 eftersom atomerna inte förekommer ensamma vid ren syrgas utan bildar en molekyl av två syreatomer.

Vad är en syrgasmask?

Öppen syrgasmask har flera öppningar i själva masken. Den kan därför användas vid både låga och höga syrgasflöden. Det går att dricka med hjälp av sugrör utan att ta av sig masken. Kontrollera noga vilka syrgasflöden masken är avsedd för.

Hur kan en syrgasflaska explodera?

Kommer flytande syrgas i kontakt med en öppen låga blir det en explosionsartad brand. Komprimerad syrgas i en flaska utgör en risk i samband med en brand, flaskan är ett tryckkärl. Värms flaskan upp till ca 350⁰ C riskerar flaskan att explodera och den syrgas som fanns i flaskan kommer ut och ökar på branden.