:

Är arbetsmiljölagen dispositiv?

Innehållsförteckning:

  1. Är arbetsmiljölagen dispositiv?
  2. Kan arbetsmiljölagen avtalas bort?
  3. Vilka påföljder kan drabba det skyddsombud som inte fullgör sitt åtagande?
  4. Vad kan hända en arbetsgivare om man bryter mot lagen?
  5. Vem är ansvarig för ett arbetsmiljöbrott?

Är arbetsmiljölagen dispositiv?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fyller ramlagen, Arbetsmiljölagen, med detaljerade regleringar. Dessa innehåller tvingande paragrafer samt allmänna råd, som är rekommendationer och ger vägledning.

Kan arbetsmiljölagen avtalas bort?

Lagen reglerar även jourtid och beredskap. Arbetstidslagen kan avtalas bort helt eller delvis genom kollektivavtal. Arbetsmiljölagen reglerar skyldigheter för arbetsgivare att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och på arbetsplatsen. I lagen finns även regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, t.

Vilka påföljder kan drabba det skyddsombud som inte fullgör sitt åtagande?

Även enligt 3 § förtroendemannalagen gäller att en facklig förtroendeman, exempelvis ett skyddsombud, inte får hindras att fullgöra sitt uppdrag. En arbetsgivare som hindrar ett skyddsombud i dennes verksamhet kan med andra ord även bli skadeståndsskyldig enligt denna lag.

Vad kan hända en arbetsgivare om man bryter mot lagen?

Böter – för vilka bestämmelser? Du som arbetsgivare kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till oss. Böter som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Vem är ansvarig för ett arbetsmiljöbrott?

Arbetsgivaren har ansvar för att se till att allt som görs på arbetsplatsen är så säkert som möjligt. Om arbetsgivaren slarvar med flit eller av oaktsamhet, och det får till följd att någon skadas eller dör, kan olyckan anmälas som arbetsmiljöbrott.