:

Vilka processer är exempel på post transkriptionell genreglering?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka processer är exempel på post transkriptionell genreglering?
  2. Hur processas pre mRNA till moget mRNA?
  3. Var sitter Alfa beta och gamma Fosfaten i ATP vilken av dessa Fosfatgrupper attackerar 3 Oh vid RNA och DNA syntes?
  4. Vilka komponenter behöver RNA polymeras behöver för transkription?
  5. Vad kallas processen där en kopia av genen skapas?
  6. Vilka funktioner har nukleotider i cellen?
  7. På vilka sätt kan ett genuttryck regleras?

Vilka processer är exempel på post transkriptionell genreglering?

a) Vad är post-transkriptionell genreglering?!...c) mRNA kan sparas till senare i P-bodies eller stress granual.

  • Efter translation kan mRNA skickas till p-bodies eller stress granual.
  • Från stress granual kan det återanvändas.
  • I p-bodies bryts de ner eller återanvänds till stress granual.

Hur processas pre mRNA till moget mRNA?

Efter att pre-mRNA har transkriberats, bearbetas eller processas det till ett 1 Page 3 moget mRNA genom att två element karaktäristiska för ett eukaryot mRNA adderas, nämligen en 5'-Cap och en 3'-Poly(A) sekvens känd, som Poly(A) svansen (se figur 1) (Shatkin och Manley 2000).

Var sitter Alfa beta och gamma Fosfaten i ATP vilken av dessa Fosfatgrupper attackerar 3 Oh vid RNA och DNA syntes?

Vilken av dessa fosfatgrupper attackerar 3'-OH vid RNA- och DNA-syntes? Vid nukleinsyrasyntes angriper 3' OH i en växande kedja av nukleotider α-fosfatet på nästa nukleotid trifosfat som ska inkorporeras (blått), vilket resulterar i en fosfodiesterkoppling och frisättning av pyrofosfat (PPi).

Vilka komponenter behöver RNA polymeras behöver för transkription?

Till skillnad från DNA-polymeras, behöver RNA-polymeras ingen primer utan kan starta RNA-syntesen direkt med hjälp av DNA och nukleotiderna (A, U, C, G). RNA-polymeras behöver emellertid speciella DNA-sekvenser, promotorer, där polymeraset binds. Transkriptionen regleras av en mängd olika transkriptionsfaktorer.

Vad kallas processen där en kopia av genen skapas?

När en gen läses av kallas det att den transkriberas, och processen kallas för transkription som betyder ungefär ”skriva om”. Under transkriptionen skrivs den genetiska informationen som finns lagrat i DNA om till RNA.

Vilka funktioner har nukleotider i cellen?

Nukleotiderna har en central roll i cellens funktion genom att vara energibärare och beståndsdelar i DNA och RNA. Det är viktigt att mängden nukleotider är reglerad i cellen - det finns flera sjukdomar som beror på felaktiga nukleotidnivåer.

På vilka sätt kan ett genuttryck regleras?

Genuttrycket regleras av epigenetiska förändringar och en grupp proteiner som heter transkriptionsfaktorer. Flera olika RNA reglerar också genuttryck, till exempel micro-RNA (miRNA) och small-interfering RNA (siRNA). Genuttrycket kan vara högt eller lågt vilket avspeglar hur många mRNA-kopior av genen som bildas.