:

Vilken påverkan har sagor på små barn?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken påverkan har sagor på små barn?
  2. Vad kan det finnas för pedagogiska vinster med att bearbeta sagor på alternativa sätt?
  3. Vad kan vi lära oss av sagor?
  4. Varför är det viktigt att läsa för barn?
  5. Hur du på ett lekfullt sätt kan arbeta med en valfri saga tillsammans med en grupp barn?

Vilken påverkan har sagor på små barn?

Genom att arbeta med sagor och vara en aktiv lyssnare som vuxen kan barnet uttrycka sina känslor och upplevelser från boken. Barnet får på så sätt även ta del av andras tankar och upplevelser och lära sig att alla tänker olika. Sagan sätter igång fantasin, vilket är bra för barnets utveckling.

Vad kan det finnas för pedagogiska vinster med att bearbeta sagor på alternativa sätt?

Meningsfulla berättelser som är intressanta för barnen ger dem möjlighet att bearbeta tankar och problem – samtidigt som de ger livsglädje, stärker självtillit och identitet och skapar lust att hålla på med språk, litteratur och att berätta själv, säger Lene.

Vad kan vi lära oss av sagor?

Sagan kan vara en kompass i tillvaron för oss då den blir ett verktyg för att reflektera över det egna livet och svårigheterna vi möter. Det kan handla om att anpassa sig, lära sig något, läka, hantera en främmande och konstig värld eller förbereda oss för det okända.

Varför är det viktigt att läsa för barn?

Läs högt för barnen Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld.

Hur du på ett lekfullt sätt kan arbeta med en valfri saga tillsammans med en grupp barn?

Genom att skapa utmanande lekmiljöer och rekvisita som passar till sagan samt sy handdockor och dockskåpsdockor inspireras barnen till lek och lärande. Ett exempel på en saga som man använt är Barbapapas resa. Beskrivningen av hur man arbetat med den sagan gör arbetssättet mycket tydligt.