:

Hur påverkas vi av andra människors förväntningar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas vi av andra människors förväntningar?
  2. Vad har du för förväntningar på förskolan?
  3. Vad har du för förväntningar på mig?
  4. Vilka förväntningar tror du att vårdnadshavare har på dig som pedagog?
  5. Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?
  6. Kan inte leva upp till förväntningar?

Hur påverkas vi av andra människors förväntningar?

Vi vet inte exakt hur våra förväntningar överförs till andra människor, men vi vet att det sker. Både Carol Dwecks studier och Robert Rosenthals fortsatta forskning har visat att förväntningar påverkar människors prestationer på precis samma sätt som de påverkade råttornas prestationer i exemplet ovan.

Vad har du för förväntningar på förskolan?

Förskolans förväntningar kan vara att föräldrar: respekterar förskolans uppdrag. visar intresse och engagemang för sitt barns lärande. bemöter pedagoger, barn och andra som vistas i förskolan respektfullt. kommer på möten som till exempel föräldramöten och utvecklingssamtal.

Vad har du för förväntningar på mig?

Men att ha höga förväntningar på sig själv och sin egna prestationer är nog ändå i grunden något bra. För att kunna åstadkomma någonting i livet måste man först och främst tro att man kan uppnå sitt mål – så länge målet är realistiskt och i linje med vem du är som person. Du blir vad du tänker.

Vilka förväntningar tror du att vårdnadshavare har på dig som pedagog?

Som vårdnadshavare kan ni förvänta er av förskolan att vi: Möter alla barn med hänsyn och respekt. Ser varje barn med dess olika behov och förutsättningar. Utvecklar en utmanande miljö både inne och ute som främjar lärandet. Utformar utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?

För att ett barn ska trivas i förskolan måste det kunna knyta an till minst en vuxen inom verksamheten, det är en förutsättning för att det ska kunna komma in i leken och utvecklas tillsammans med de andra barnen. Barn behöver vuxna som är med dem och upplever saker tillsammans med dem.

Kan inte leva upp till förväntningar?

Alla kan misslyckas med att leva upp till både sina egna förväntningar och på de förväntningar som andra har på oss på. Relationer har sina begränsningar. Det finns studier som visat att 69 % av alla relationsproblem i princip inte går att lösa och att de är ständigt pågående.