:

Hur långt norrut växer eken?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt norrut växer eken?
  2. Vad år en blandskog?
  3. Var växer Videkissar?
  4. Hur långt upp växer ek?
  5. Hur växer Videung?
  6. Får man plocka vide?
  7. Vilka stammar finns det?

Hur långt norrut växer eken?

Eken är vårt vanligaste ädla lövträd och den växer naturligt upp till ungefär Dalälven.

Vad år en blandskog?

Blandskog är skog med två eller flera trädslag. Det är viktigt att du röjer och gallrar för att få en bra balans mellan trädslagen. Blandningen av trädslag kan se olika ut, allt från en fullständig stamvis blandning till en blandning av trädslagsrena bestånd.

Var växer Videkissar?

Sälg (Salix caprea) ▶ Förekommer på de flesta marktyper. Ängsmarker, hagar och skogsbryn är vanliga växtplatser. ▶ Knoppfjället sprängs redan under vintern och de vithåriga blomaxen - ”videkissarna” - blir synliga långt före blomning. ▶ Blommar tidigt, ofta redan i april, på bar kvist.

Hur långt upp växer ek?

Ek, Quercus robur Eken är ett storvuxet träd som i Sverige blir 20-25 meter högt, men i södra Europa kan bli ända upp till 45 meter. Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand. I norra delarna av landet växer ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad, till exempel i parker och alléer.

Hur växer Videung?

I Sverige finns det många olika sorters vide, allt från små ris som växer på kalfjället till stora träd i skogslandskapet. De flesta har nog lekt med videts blomknoppar som barn och sjungit om dem i barnvisan ”Sov du lilla videung”. Sälgen är det enda videt som är riktigt trädformigt och förekommer i hela Sverige.

Får man plocka vide?

Det är emellertid bra att på förhand fråga markägaren om lov innan man anordnar kommersiella naturutflykter. Det är inte tillåtet att samla en del örter, såsom löv från träden, rotskott, ris, lav, mossa, näver, vide, kottar samt specialnaturprodukter såsom bark och sav på grund av allemansrätten.

Vilka stammar finns det?

Stammar kan vara ovanjordiska (luftstam) eller underjordiska (jordstam). En ovanjordisk örtstam kallas stjälk om den bär blad, stängel om den är bladlös. Hos stråväxter (gräs, halvgräs och tågväxter) kallas den strå. En ovanjordisk, vedartad stam kallas trädstam eller buskstam.