:

Vad är gruppdynamiken?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är gruppdynamiken?
 2. Vad kännetecknar den första fasen i modellen för grupputveckling?
 3. Hur förhåller du dig som pedagog till Grupprocessens faser?
 4. Vad gör en Grupprocess?
 5. Vad menas med grupptryck?
 6. Vilka tre faser går en lyckad grupp igenom?
 7. Vad underlättar samspelet i en grupp?
 8. Vad är FIRO modellen?

Vad är gruppdynamiken?

Grupprocess (eller gruppdynamik) avser hur individerna beter sig i en grupp för att gemensamt lösa ett problem, fatta ett beslut eller andra resultat som kräver interaktioner mellan gruppens medlemmar.

Vad kännetecknar den första fasen i modellen för grupputveckling?

Första stadiet: Tillhörighet och trygghet I det första stadiet visar medarbetarna behov av att bli accepterade i gruppen. De vill ogärna sticka ut genom att exempelvis uttrycka avvikande åsikter och konflikter undviks i det längsta.

Hur förhåller du dig som pedagog till Grupprocessens faser?

Mycket kortfattat handlar FIRO om att alla grupper alltid befinner sig i någon av tre givna faser - tillhörafasen, rollsökningsfasen eller samhörighetsfasen - och att gruppen fungerar olika och behöver olika typer av styrning beroende på vilken fas den befinner sig i.

Vad gör en Grupprocess?

Grupprocessen handlar om vad som sker i en grupp, vad olika personer i gruppen gör, hur man beter sig och vilka konsekvenserna blir av gruppmedlemmarnas handlingar. Grupprocessen påverkas av allt som sker i gruppen.

Vad menas med grupptryck?

vad är de? Hej! Grupptryck kan handla om vad en känner eller tänker att en måste göra för att passa in och få vara med i en grupp. Det kan också handla om att en grupp vill bestämma saker över dig.

Vilka tre faser går en lyckad grupp igenom?

FIRO-modellen

 • Tillhöra-fasen. Tillhöra-fasen är det första stadiet i en nybildad grupps utveckling. ...
 • Rollsökningsfasen. Den här fasen är den mest krävande i grupprocessen och tar längst tid att gå igenom. ...
 • Öppenhetsfasen.

Vad underlättar samspelet i en grupp?

Personernas samspel skapar ett visst klimat som påverkar varje deltagare, som i sin tur påverkar varandra på olika sätt och bidrar till gruppklimatet. På detta sätt får gruppen en egen identitet som är skild från deltagarnas. Gruppen är i en ständig utveckling (Granér, 1991).

Vad är FIRO modellen?

FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation och är en teori om grundläggande mellanmänskliga relationer. Enligt teorin går varje grupp igenom ett antal faser från det att den bildas. I varje fas fungerar gruppen olika bra och har olika behov.