:

Vad är kliniskt avfall?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kliniskt avfall?
  2. Hur ska riskavfall hanteras?
  3. Hur hanteras tvätt och avfall som förorenats?
  4. Vad räknas som smittförande avfall?
  5. Var slänga Farligt avfall?
  6. Hur slänger man Sekretesspapper?
  7. När isolerar man en patient?
  8. Vad ska kastas i den gula burken för stickande och skärande?
  9. Vad är korrekt enligt Sosfs 2005 26 om hantering av smittförande avfall?

Vad är kliniskt avfall?

Alla vårdenheter och sjukhus har avfall som måste hanteras på rätt sätt. Det gäller då kliniskt avfall som innebär avfall med risker för smittspridning. Det handla om sprutor, kanyler eller saker som kommit kontakt med kroppsvätskor. Avfall som måste hanteras på ett korrekt sätt för att inte orsaka större problem.

Hur ska riskavfall hanteras?

Det avfall som inte är farligt avfall eller kan sorteras för materialåtervinning ska hanteras som brännbart, komposterbart eller gå som deponiavfall. Matavfall ska sorteras ut enligt lokala föreskrifter.

Hur hanteras tvätt och avfall som förorenats?

Förvaring. Förvaring av smittförande avfall regleras av SOSFS 2005:26. Avfallet förvaras i desinfektionsrum/motsvarande som har, eller har nära anslutning till tvättställ, golvbrunn och tappställe för varmt och kallt vatten. Avfallet ska inte vara åtkomligt för obehöriga.

Vad räknas som smittförande avfall?

Avfall med stickande/skärande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor ska även räknas som smittförande avfall (SOSFS 2005:26). Se även texten Smittförande avfall. Exempel på skärande, stickande och smittförande avfall: Kanyler.

Var slänga Farligt avfall?

Det farliga avfallet lämnar du i en samlare, på en miljöstation, en återvinningscentral eller till Farligt avfall-bilen. Det finns miljöstationer öppna för allmänheten i flera av Grefab:s fritidsbåtshamnar.

Hur slänger man Sekretesspapper?

Sekretesspapper samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad personal till godkänd destrueringsanläggning. I kärl för sekretesspapper får mindre lagringsmedia som USB-minnen och CD-RW skivor läggas - dock i särskilt framtagen, förslutningsbar plastpåse.

När isolerar man en patient?

Kohortvård innebär att när man har bekräftad Covid-19 infektion hos flera patienter skapar en kohort. Detta innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela vårdrum, hygienutrymme och personal. Dvs att man isolerar kohorten i relation till övriga patienter.

Vad ska kastas i den gula burken för stickande och skärande?

Skärande/stickande smittförande avfall ska samlas upp i typgodkända behållare som skyddar mot skär- och stickskador. Behållaren ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut. Behållaren ska vara märkt med etikett för Skärande/stickande smittförande avfall.

Vad är korrekt enligt Sosfs 2005 26 om hantering av smittförande avfall?

12 § Det smittförande avfallet skall samlas upp i slagtåliga, fukttäta förpackningar eller behållare i anslutning till den verksamhet där det uppkommer. De skall vara av ett sådant material och utformas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut vid den fortsatta hanteringen.