:

Vad är syftet med patientdatalagen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är syftet med patientdatalagen?
  2. När gäller patientsäkerhetslagen?
  3. Vem äger patientdata?
  4. Vad är skillnaden mellan Patientlagen och patientsäkerhetslagen?
  5. För vem gäller patientsäkerhetslagen?

Vad är syftet med patientdatalagen?

Patientdatalagen innehåller regler om att patienten har rätt att få information om registreringen, rätt att slippa bli registrerad i ett kvalitetsregister och rätt att i efterhand stryka sig från registret.

När gäller patientsäkerhetslagen?

Patientsäkerhet: skydd mot vårdskada. Vårdskada: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Vem äger patientdata?

Av principiella skäl bör Sveriges medborgare ges möjlighet att själva äga och bestämma över vem som ska få hantera ens data, på samma sätt som vi har möjlighet att bestämma över vilken bank som ska få hantera våra pengar.

Vad är skillnaden mellan Patientlagen och patientsäkerhetslagen?

Vårdgivarens skyldigheter finns beskrivna främst i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TvL), patientlagen (PL), patientdatalagen (PDL) och personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen (PSL). I flera fall är paragraferna i lagarna likalydande men de riktar sig till olika målgrupper.

För vem gäller patientsäkerhetslagen?

Patientsäkerhetslagen gäller för all vård, oavsett om den utförs av region eller kommun och oavsett om utföraren är ett privat företag eller en offentlig utförare.