:

Hur överklagar man skattebeslut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur överklagar man skattebeslut?
  2. Kan Skatteverket ändra ett beslut?
  3. Hur länge kan Skatteverket ompröva?
  4. Hur lång tid tar en överklagan hos Kronofogden?
  5. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
  6. Hur länge tillbaka kan man begära omprövning?

Hur överklagar man skattebeslut?

Du kan överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat beslutet du vill överklaga. Överklagandet ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. Glöm inte att underteckna ditt överklagande.

Kan Skatteverket ändra ett beslut?

Skatteverket kan ändra såväl överklagbara som inte överklagbara beslut, men bara beslut där Skatteverket har varit första instans. Beslut som har fått laga kraft, d.v.s. inte längre kan överklagas, omfattas i princip också av bestämmelserna.

Hur länge kan Skatteverket ompröva?

En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (sexårsfristen) eller två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (tvåmånadersfristen).

Hur lång tid tar en överklagan hos Kronofogden?

Vill du överklaga Kronofogdens beslut ska du skicka överklagandet till Kronofogden som kontrollerar att det kommit in i rätt tid och skickar vidare ärendet till tingsrätten. Överklagan måste göras inom tre veckor från delgivningen, dvs från det att beslutet meddelats (utsökningsbalken 18 kap 7 §).

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera).

Hur länge tillbaka kan man begära omprövning?

En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (sexårsfristen) eller två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (tvåmånadersfristen).