:

Har man rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut?

Innehållsförteckning:

  1. Har man rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut?
  2. Kan ett delegationsbeslut överklagas?
  3. Vilka regler gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen?
  4. Kan en nämnd ändra ett beslut?
  5. Vad är principiell beskaffenhet?

Har man rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut?

För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten eller nämnderna. Du måste överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla.

Kan ett delegationsbeslut överklagas?

Delegat fattar beslut på nämndens vägnar och beslutet gäller som nämndens beslut. Delegationsbeslut ska därför alltid anmälas till nämnden. Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte återtas eller omprövas. Det kan dock överklagas enligt samma regler som om beslutet fattats av nämnden.

Vilka regler gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen?

Laglighetsprövning gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedborgare medan förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedborgare. Varje medborgare av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten.

Kan en nämnd ändra ett beslut?

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att beslutanämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den.

Vad är principiell beskaffenhet?

Det innebär att ett ärende där beslutanderätten har delegerats, och som bedöms ha principiell karaktär eller vara av större betydelse, ska överlämnas till generaldirektören för avgörande. Exempel på sådana ärenden är beslut i tillsyns- eller tillståndsverksamheten som innebär att myndighetens rättstillämpning ändras.