:

Vad innebär etikprövning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär etikprövning?
  2. Vad säger Socialstyrelsen om etik och moral?
  3. Vad innebär ett informerat samtycke?
  4. När behöver jag inte etiskt tillstånd?
  5. Vad är syftet med etikprövningslagen?

Vad innebär etikprövning?

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Vad säger Socialstyrelsen om etik och moral?

Enligt svensk rättsuppfattning har varje vuxen person rätt att själv bestämma över sig själv och sin kropp, så länge det inte strider mot något annat av lagstiftaren skyddat intresse. Inom ramen för denna självbestämmanderätt ligger också att avgöra om man vill ta emot hjälp, vård och skydd i olika avseenden.

Vad innebär ett informerat samtycke?

Samtycket ska vara informerat. Informationen måste göra det tydligt för forskningspersonerna vad det skulle innebära för dem att delta (till exempel om fysiska ingrepp som kan orsaka risker för kroppsskada ska genomföras, om känsliga uppgifter som kan äventyra den personliga integriteten ska behandlas, osv.)

När behöver jag inte etiskt tillstånd?

Forskning på människor utan samtycke får endast ske om forskningspersonerna på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande inte kan lämna eget samtycke. Detta regleras i 20 § etikprövningslagen.

Vad är syftet med etikprövningslagen?

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.